Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX

coöperatieve vereeniging niet heeft aangewezen als den uitsluitenden associatievorm voor die vereenigingen, welke, met de nader in art. 2 der wet van 1876 genoemde kenteekenen, de behartiging van de stoffelijke belangen der leden beoogen, zulks in tegenstelling tot de vereenigingen volgens de wet van 1855, die in het door sommigen voorgestane stelsel alleen een ideëel doel zouden moeten nastreven. „Laatstbedoeld stelsel is in een veeljarige practijk van de Koninklijke goedkeuring op statuten van vereenigingen niet gevolgd en ook in de rechtspraak niet als juist aanvaard. Bij gebreke aan een scherp omlnnbaar, objectief criterium, waardoor het onderscheid tusschen coöperatieve vereenigingen en andere associatievormen niet slechts formeel doch ook materieel zoude worden kenbaar gemaakt, wil het in het belang der rechtszekerheid ongewenscht voorkomen, dat de wetgever op dit stuk voorzieningen treffe, bestemd om de practijk en de jurisprudentie in andere banen te voeren." De Ministers waren overtuigd van de wenschelijkheid ook na de totstandkoming der nieuwe wet aan de belanghebbenden zooveel mogelijk de vrije keuze van vereenigingsvorm te laten.

Oprichting der vereeniging (Artt. 5—8). In de regeling van de oprichting vertoont de wet zeer belangrijke afwijkingen van de vroegere. Het belangrijkste biervan is het wegvallen der bedreiging met nietigheid, indien de akte van oprichting niet notarieel mocht zijn verleden, of niet de punten bevatte, welke in artikel 7 der wet van 1876 werden opgenoemd.

Door deze bedreiging met nietigheid werden de voordeden der regeling in menig geval in hun tegendeel omgezet: een soms geringe fout bij de oprichting gemaakt, stelde de vereeniging voortdurend aan nietigheid bloot. Verschillende punten, welke op straffe van nietigheid in de akte van oprichting moesten worden opgenomen, waren óf van zelfsprekend, óf van ondergeschikt belang, als daar waren: de naam der vereeniging, de plaats van haar vestiging, het voorwerp harer onderneming, de aanwijzing

Sluiten