Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIÏI

statuten geen termijn voor de opzegging bepaald, dan zal zulks alleen geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste 4 weken. Ingeval van verlies van de vereischte voor het lidmaatschap, gaat dit niet verloren, maar kan het lidmaatschap krachtens besluit van de algemeene vergadering door het bestuur worden opgezegd (art. 14). Art. 15 regelt, voorzoover de statuten niet anders bepalen, de mogelijkheid van ontzetting van het lidmaatschap.

De artikelen 17 en 18 regelen de quaestie der aansprakelijkheid van de leden volgens hetzelfde beginsel, dat ook ten aanzien van andere punten, die noodzakelijke regeling behoeven, is aangenomen: het ontwerp regelt, maar geeft volle vrijheid daarvoor een andere regeling in de plaats te stellen, en zelfs om elke aansprakelijkheid der leden uit te sluiten.

Bij de behandeling in de Staten-Generaal bleek van een zekere neiging om beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid der leden als iets minderwaardigs te bestempelen, als iets dat eigenlijk in strijd is met het karakter der coöperatieve vereeniging. Ten onrechte echter. De aansprakelijkheid der leden is een specifiek coöperatief middel om het doel, het verkrijgen van crediet voor het voeren eener gezamenlijke onderneming, te bereiken, maar het kan niet in strijd zijn met het coöperatief karakter van dat middel geen gebruik te maken, als men het niet noodig heeft.

De Ministers zeggen daaromtrent in § 4 van de Memorie van Antwoord:

„De ondergeteekenden kunnen niet toegeven, dat het beginsel der coöperatie medebrengt, dat de leden der vereeniging gezamenlijk tot betaling van de schulden der vereeniging gehouden zijn. Trouwens zij, die blijkens het Voorloopig Verslag die opvatting huldigen, worden daaraan zelf ontrouw, zoodra zij afwijking van het beginsel willen toelaten voor de coöperatieve vereenigingen, die haar werkkring over een groot-terrein uitstrekken. De waarheid is deze, dat de aansprakelijkheid der leden een vorm is, waardoor crediet kan worden verkregen. Is de beoogde

Sluiten