Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI

De Algemeene Vergadering. De artikelen 21 tot en met 24 regelen de Algemeene Vergadering en het lichaam, dat die Vergadering kan vervangen, den Ledenraad. Deze laatste kan alleen ingesteld worden, indien de vereeniging meer daj>20uieden telt. De regeling van de verkiezing, het aantal leden en alle verdere bijzonderheden, wordt aan de statuten overgelaten, behoudens dat de ledenraad uit niet minder dan 20 leden mag bestaan en van rechtswege ontbonden is, als het ledental der vereeniging beneden 200 daalt.

Tot de Algemeene Vergadering hebben alle leden toegang en zoo de statuten niet anders bepalen, ieder een stem. Het is dus mogelijk het stemrecht naar verhouding van het belang bij de vereeniging te regelen (bijvoorbeeld in verband met den omzet), of in bepaald aangegeven gevallen stemrecht te onthouden.

Artikel 25 regelt de Statutenwijziging. Deze bepaling was door de Commissie niet voorgesteld, doch de Regeering achtte een enkel voorschrift over de formeele eischen voor statutenwijziging wel wenschelijk, bedenkende, dat die wijziging ook meer gewichtige belangen kan betreffen. Voorkomen moet worden, dat de leden (of ledenraad) door eene statutenwijziging zouden kunnen worden overvallen. Het artikel bepaalt daarom, dat de termijn van oproeping tot een algemeene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging ten minste zeven dagen zal bedragen. De statuten zullen derhalve een langeren termnn kunnen vaststellen. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, moet ten minste vijf dagen vóór de vergadering ten kantore der vereeniging worden nedergelegd en voor ieder lid ter inzage zijn tot na afloop der vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettiglijk worden besloten, wanneer ten minste één tiende der ter vergadering aanwezige leden zich tegen de behandeling verzet.

Hoewel zulks niet uitdrukkelijk is gezegd, komt het ons voor, dat ook dit minimum voorschriften zijn, zoodat bijvoorbeeld de waarborgen, dat de inhoud van het voorstel

Sluiten