Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX VI

met de grootte der bijdrage van het toetredend lid, daar een wisselwerking als hier bedoeld zich zeker wel zal voordoen bij deelneming in het aandeelenkapitaal eener vereeniging doch evenzeer bij toetreding tot een vereeniging, die een in aandeelen verdeeld kapitaal mist;

„dat nu artikel 46 en de geheele daarbij aansluitende regeling in de volgende artikelen alleen toepasselijk is op vereenigingen, waarbij het deelgenootschap berust op de deelneming in haar kapitaal, aangezien alleen die vereenigingen hebben een (geheel of ten deele) in aandeelen verdeeld kapitaal, terwijl eischeresse op grond van het zooeven aangevoerde tot zoodanige vereenigingen niet behoort."

Sluiten