Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

Art. 5.

Noodig is dit voorschrift met het oog op art. 30, waar bepaald "wordt, dat het bestuur op een algemeene vergadering binnen de eerste zes maanden na afloop van het boekjaar rekening en verantwoording moet doen.

Artikel 5 (4* 6* 7*).

(1) De akte van oprichting der coöperatieve vereeniging, welke hare statuten moet bevatten, en de akte, waarbij de statuten worden gewijzigd, worden-notarieel verleden in de Nederlandsche taal.

(2) De statuten der vereeniging bevatten:

1°. haren naam en dien der gemeente harer vestiging;

2°. de aanduiding van het bedrijf dat door haar zal worden uitgeoefend;

3°. de regeling van de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereeniging of de uitsluiting daarvan, dan wel eene vermelding, dat de in artikel 17 opgenomen regeling geldt;

4°. voorschriften omtrent hunne wijziging, waaruit in het bijzonder bhjke of in en hoeverre wijziging geoorloofd is, alsmede of en onder welke voorwaarden leden door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen aanzien kunnen ontgaan van wijzigingen, welke ten gevolge hebben, dat de aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereeniging wordt verhoogd of de verlichtingen der leden tegenover de vereeniging worden verzwaard.

(3) Wanneer de akte van oprichting notarieel is verleden, de naam der vereeniging het woord „coöperatief" bevat en de statuten bevatten hetgeen in de bepalingen onder 1°. en 2°. van het tweede lid van dit artikel is voorgeschreven, verkrijgt de vereeniging bij hare oprichting rechtspersoonlij kheid.

(4) Li deze wet is onder wijziging van de statuten begrepen wijziging van den duur der vereeniging.

Eerste lid.

1. Zie voor het behoud van het vereischte der notarieele acte de Inleiding § 3.

Sluiten