Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Art. 12.

worden vastgelegd; de rechter zal het voor ieder geval moeten beslissen." M. v. T.

Derde lid.

4. De tweede helft van het derde lid, te beginnen met: „Echter behoeven" is ingevoegd door een amendement-van Voorst tot Voorst-Bierema.

Het amendement diende om te gemoet te komen aan de kleine en vooral aan de landbouwcoöperaties. Het komt voor dat personen lid geworden zijn zonder schriftelijke aanvraag, om welke reden dan ook. Werden dan de bestuursleden gestraft met de hooge straf van art. 38, dan zou niemand meer bestuurslid durven worden, waardoor de landbouwcoöperaties in hooge mate zouden worden bemoeilijkt. De Hr. van Voorst tot Voorst. Hand. He. K. p. 1723.

Artikel 12 (7, 8°*, 13*, 14*).

(1) Met behoud der vrijheid van uittreding uit de vereeniging, kunnen daaraan voorwaarden,' in overeenstemming met haar doel en strekking, worden verbonden. Eene voorwaarde, welke verder gaat dan geoorloofd is, wordt in zooverre voor niet geschreven gehouden.

(2) De opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het einde van het boekjaar. Is bij de statuten geen termijn voor de opzegging bepaald, dan kan zulks alleen geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste vier weken.

1' Zie art. 11, aant. 3, al. 2.

2. a. „ Sommige leden maakten bezwaar tegen de bevoegdheid der coöperatieve vereeniging om aan het uittreden uit de vereeniging voorwaarden te verbinden. Slechts in geval van uiterste noodzakelijkheid ware een beperking van de vrijheid der leden, voor het lidmaatschap te bedanken, te aanvaarden. Van deze noodzakelijkheid is echter, voor zoover dezev leden wisten, niets gebleken.

Hiertegenover werd opgemerkt, dat het b. v. voor productievereenigingen, die voor de verwerking van grondstoffen een zeker bedrijf hebben ingericht, noodzakelijk kan zijn, dat dit bedrijf gedurende zekeren tijd op de verwerking of afneming van een bepaalde hoeveelheid producten kan rekenen. Voor het te dier zake opleggen van verplichtingen aan de uittredende leden kan wel degelijk reden bestaan.

Sluiten