Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 18.

22

die bij het doen van den omslag bestaat, zoodat het bezwaar dat bij de begrooting van het tekort geen rekening is gehouden met vorderingen tegen beheerders der vereeniging wegens door dezen gepleegde onrechtmatige handelingen en verzuimen aan de omslagvorderingen niet in den weg staat.

De meening dat de door de beheerders onbevoegd en in Strijd met de statuten verrichte handelingen zonder meer als ongeldig moeten worden beschouwd, is in hare algemeenheid onjuist.

Rechtb. Maastricht 31 Mei 1917. Besl. 1918 blz. 46.

Artikel 18 (7, 4°*)./V01

(1) Bij de statuten kan van de regeling, in het eerste lid en den eersten zin van het tweede lid van het voorgaande artikel vervat, worden afgeweken, ook zoo, dat de aansprakelijkheid der leden zal bestaan buiten het geval van vereffening der vereeniging en rechtstreeks tegenover hare schuldeischers.

(2) Bij de statuten kan worden bepaald, dat elke aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen der vereeniging zal zijn uitgesloten.

1. Zie Inleiding § 3.

2 „Er behoeft geen vrees te bestaan, dat misbruik zal worden gemaakt van de bevoegdheid de aansprakelijkheid uit te sluiten; de meestal bestaande behoefte aan crediet waarborgt dit. De practijk toont dan ook aan, dat de vereenigingen het als regel ernstig met de aansprakelijkheid méenen; echter sommige consumptie-vereenigingen tot verschaffing van dagelijksche behoeften en enkele bouwvereenigingen hebben neiging iedere aansprakelijkheid uit te sluiten.

Op nog een punt moet hier de aandacht gevestigd worden. De regeling der aansprakelijkheid der leden voor de schulden der vereeniging is niet alleen van beteekenis voor de leden, maar ook van belang voor derden, die met de vereeniging handelen. Het is daarom gewenscht voor wat de leden betreft, dat zij zich bij de oprichting der vereeniging ernstig rekenschap geven van den inhoud dier regeling, en voor wat betreft derden, dat zij zich te allen tijde op eenvoudige wijze van dien inhoud kunnen vergewissen. Ten einde een en ander te verzekeren wordt:

in de eerste plaats in het ontwerp verplicht gesteld in de statuten

Sluiten