Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

Art. 20.

het ledenregister, zij het op eenige punten gewijzigd. Het ledenregister vervult in de coöperatieve vereeniging een zeer gewichtige rol en men kan niet spoedig te veel waarborgen voor dat register eischen. In ieder geval achtten zij noodig het teekenen van het ledenregister door de leden en het als bewijs van uittreding daarin plaatsen van een gedateerde verklaring van uittreding. V. V. Alg. besch. § 5.

b. „Het ledenregister wordt niet afgeschaft. Art. 16 van het ontwerp immers schrijft aan het bestuur voor nauwkeurig boek te houden van de toe- en uittreding der leden. De vereenigingen zijn vrij de ledenboekhouding zoo in te richten als zij willen, mits die boekhouding nauwkeurig zij. Desgewenscht kunnen zij dus ook de thans geldende voorschriften zooveel mogelijk tot richtsnoer nemen. ... Er zal daarbij rekening mede moeten worden gehouden, dat de ledenlijst niet levert een absoluut bewijs (art. 20 van het ontwerp laat den rechter in de waardeering vrijheid) en even min is het eenige bewijsmiddel." M.v.A. Alg. besch. § 5.

5. In verband met bovenstaand antwoord achtte de Regeering ook een overgangsbepaling t. a. v. het ledenregister, waarom gevraagd was, niet noodig. M.v.A. Alg. besch. § 5.

Artikel 20 (12*, 13*).

(1) Het staat den rechter vrij aan de boeken en bescheiden der vereeniging, ook ter zake van de verkrijging en het verlies van het lidmaatschap, zoodanige bewijskracht toe te kennen, als hij in ieder bijzonder geval zal vermeenen te behooren.

(2) De artikelen 8 en 9 van het Wetboek van Koophandel, voor zoover niet reeds van toepassing, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

1. De redactie van het gewijzigde ontwerp luidde:

(1) Het staat den rechter vrij aan de boeken en bescheiden der vereeniging zoodanige bewijskracht toe te kennen, als hij in ieder bijzonder geval zal vermeenen te behooren.

(2) Dit geldt ook ter zake van de verkrijging en het verlies van het lidmaatschap; daarbij wordt in acht genomen, dat opzegging van het lidmaatschap slechts schriftelijk kan geschieden.

(3) De artikelen 8 en 9 van het Wetboek van Koophandel, voor zooveel niet reeds van toepassing, worden van overeenkomstige toepassing verklaard.

De tegenwoordige redactie is op voorstel van de Commissie van Rapporteurs aangenomen om het artikel in overeenstemming te

Sluiten