Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 21 en 22.

26

brengen met artikel 13, zooals dat na de aanneming van het amendement-van Voorst tot Voorst—Bierema geworden is.

2. Het voorstel der Staatscommissie luidde eenigszins anders. Met het oog op de wet van 5 Mei 1922, S. 246, waarbij de bepalingen in het Wetboek van Koophandel betreffende de koopmansboeken werden gewijzigd, gaf de Regeering de voorkeur aan eene regeling, waarbij aan den rechter vrijheid van beoordeeling wordt toegelaten. Mede te vergelijken art. 7 W. v. K. M. v. T.

Artikel 21.

Behoudens het bepaalde bij het volgende artikel, hebben alle leden toegang tot de algemeene vergadering en hebben zij daar, zoo de statuten niet anders bepalen, ieder ééne stem.

1. „Het persoonlijk karakter van het lidmaatschap eener coöperatieve vereeniging brengt mede, dat als regel aan de leden op de algemeene vergadering gelijke macht moet toekomen; er bestaat echter geen aanleiding te verbieden, dat bij de statuten het stemrecht naar verhouding van het belang bij de vereeniging wordt geregeld, of in bepaald aangegeven gevallen wordt onthouden." M. v. T.

Artikel 22.

(1) Zoo de vereeniging niet minder dan tweehonderd leden telt, kan bij de statuten worden bepaald, dat de algemeene vergadering zal bestaan uit een door de leden gekozen raad van ten minste twintig leden.

(2) De verkiezing, het aantal leden en alle verdere bijzonderheden, den ledenraad betreffende, worden, met inachtneming van het bepaalde in het eerste üd van dit artikel, bij de statuten geregeld, met dien verstande, dat de ledenraad is ontbonden als het aantal leden der vereeniging beneden de tweehonderd daalt.

1. „De practijk heeft aangetoond, dat het groot aantal leden van sommige vereenigingen, soms duizenden, of wel het verspreid wonen der leden, het noodzakelijk maakt voor die vereenigingen de mogelijkheid open te stellen de algemeene vergadering uit een ledenraad te doen bestaan. De regeling van de samenstelling en functionneering van dien raad kan, zoo goéd als de regeling der

Sluiten