Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

Art. 30.

Eerste lid.

1. „De ondergeteekenden meenen, dat de vroeger gerezen kwestie over het verband tusschen art. 9, lid 3, der bestaande wet en art. 5, 2e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, vooral ook na het arrest van den Hoogen Raad van 13 April 1923, Weekblad van het Recht no. 11049, practisch geen kwestie meer is. Het was dan ook niet noodig eene nieuwe formuleering te kiezen." M. v. A. Ie K. Zie ook aant. 5.

Tweede lid.

2. „De praktijk heeft aangetoond, dat het wenschelijk is vast te stellen, dat ook aan een deel van het bestuur de bevoegdheid kan worden toegekend om de vereeniging te vertegenwoordigen. Er is over gedacht, de vrijheid een bedrijfsleider te benoemen, in de wet vast te leggen; het is als onnoodig nagelaten, omdat ook eene coöperatieve vereeniging uit den aard der zaak vrij is eeü bedrijfsleider, een procuratiehouder of anderen vertegenwoordiger aan te stellen." M. v. T.

Verantwoordelijkheid.

3. „De verantwoordelijkheid van bestuurders tegenover de vereeniging wordt beheerscht door art. 31." M. v. A.

Eén bestuurslid.

4. In het gewijzigd ontwerp stond .... „dat twee of meer leden van het bestuur," omdat men meende, dat wanneer één lid van het bestuur de vereeniging kon binden, de verantwoordelijkheid der andere bestuursleden voor een groot deel zou worden uitgeschakeld.

Door een amendement-Ebels heeft men echter besloten toch vertegenwoordiging door één lid mogelijk te maken, wat zal worden gewaardeerd door kleine coöperaties met een gemakkelijke administratie en door de grootere coöperaties, speciaal de productie-coöperaties in het landbouwbedrijf, waar het bestuurslid, dat belast is met de vertegenwoordiging der vereeniging, gesalarieerd wordt met ƒ 4000 a. ƒ 5000 en een tweede functionaris op ongeveer hetzelfde bedrag zou komen te staan. Hand. He K. p. 1735 v.

Jurisprudentie.

6. Vermits een Coöp. Ver. bevoegd is in rechten op te treden, behoeft uit de dagvaarding niet te blijken, dat zij procedeert vertegenwoordigd door haar bestuur. H. R. 13 April 1923 W. 11049.

Artikel 30 (16*). (1) Het bestuur doet op eene algemeene vergadering

3

Sluiten