Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 32—34.

36

Het is mogelijk gebleken de redactie van het tweede lid eenigszins. te vereenvoudigen zonder den zin te wijzigen. Af. v, A.

4. Op een bij de openbare beraadslaging gedane vraag betreffende de aansprakelijkheid van het bestuur, indien dit zonder nadrukkelijke goedkeuring van de algemeene vergadering een deel van zijn taak door derden laat verrichten, antwoordde de Min. v. Justitie, dat de aansprakeüjkheid van het bestuur, ingeval de mandataris te kort zou schieten bij de volbrenging van zijn taak, volgt uit art. 1849 B.W. Hand. He K. p. 1737.

Artikel 32.

Met afwijking in zooverre van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het geheel, zal de rechter, indien de bestuurder van wien schadevergoeding wordt gevorderd, bewijst, dat de door de vereeniging geleden schade slechts voor een betrekkelijk gering deel aan zijne schuld of nalatigheid te wijten is, bij de vaststelling van het bedrag der door dezen verschuldigde schadevergoeding met deze omstandigheid rekening houden.

Artikel 33.

Het bij de beide vorige artikelen bepaalde omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders geldt mede voor de aansprakelijkheid van commissarissen.

Artikel 34 (18*).

De vereeniging wordt ontbonden: 1°. door het verstrijken van den tijd, voor welken zij is aangegaan;

.2°. door een daartoe strekkend besluit der algemeene vergadering;

3°. door hare insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.

1. „De Commissie had voorgesteld, dat de vereeniging reeds zou eindigen bij de verklaring in staat van faillissement. Met het oog op de mogeüjkheid van een accoord is het beter, dat de vereeniging eerst eindigt met de insolventie." Af. v. T.

Sluiten