Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

een grote groep, die gesubsidieerd wordt door de Staat, en wier leerplan door de Board of Education moet worden goedgekeurd, en een kleinere, maar belangrijke groep van scholen die geen subsidie ontvangen: de biezondere en particuliere scholen en de grote Public Schools, die tot op zekere hoogte onafhankelik zijn, en een grote mate van vrijheid hebben om hun onderwijs naar eigen verkiezing in te richten. Op de Public Schools vooral is de klassieke traditie zó sterk, dat zij er slechts node toe over zijn gegaan om enige uren te besteden aan het onderwijs in het Engels. Bij tenminste één van deze Public Schools komt tot op de huidige dag dit vak niet op het leerplan voor. Men acht daar het geven van. onderwijs in de Engelse litteratuurgeschiedenis onnodig, „relying wholly on „stimulus and tradition" to foster a love of English literature, often with conspicuous success", zoals het Rapport zegt. *) Van taalonderwijs wordt geen woord gerept.

Op de gesubsidieerde scholen ontbreekt een dergelike „stimulus and tradition". Het gemis daaraan wordt vergoed door systematies onderwijs. Mijn persoonlike indruk is, dat het taalonderwijs op de meisjesscholen over het algemeen beter is dan dat op de jongensscholen.

Om toegang te verkrijgen tot de Universiteit moet de student het toelatingsexamen afleggen: Matriculation; of hij moet het bewijs overleggen dat hij een daarmee gelijkgesteld examen gedaan heeft. De eisen voor Matriculation zijn niet voor alle Universiteiten dezelfde, maar in het algemeen wordt voor toelating tot een Arts Course, waartoe dus ook Engels behoort, gevraagd de kennis van één klassieke taal. In de regel kiest de student natuurlik Latijn. De verplichting van Latijn èn Grieks te kennen, is in Londen ongeveer 20 jaar geleden afgeschaft, en zo ook in de andere universiteiten.

Wat de moderne talen betreft zijn de eisen meer uiteenloopend. Sommige Universiteiten, zoals Oxford en Cambridge, verlangen kennis van één moderne taal voor Matriculation. De. meeste andere Universiteiten eisen deze kennis eerst bij het Intermediate, het examen dat aan het einde van het eerste studiejaar wordt afgelegd.

i) Report, blz. 105.

Sluiten