Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

In Londen staat deze verplichting van een moderne taal als examenvak te nemen niet in de reglementen uitgedrukt, maar in de praktijk komt het er toch op neer, dat de studenten die werken voor English Honours — met een Pass degree zal ik in mijn beschouwingen hier geen rekening houden — een moderne taal voor Intermediate nemen.

Voor de bijvakken, na het Intermediate te kiezen, verschillen de bepalingen in bijna alle Universiteiten, maar zeer dikwijls wordt dezelfde moderne taal gekozen als voor het Intermediate.

De keuze van deze moderne taal komt prakties neer op Frans of. Duits.. In de meeste gevallen wordt Frans gekozen; de studenten die Duits nemen vormen niet meer dan 5 of ten hoogste 10 % van het totale aantal.

Met deze feiten had de Commissie rekening te hóuden, toen zij aan het werk toog om verslag uit te brengen over de toestand van het Engelse onderwijs in Engeland, en om voorstellen te doen tot verbetering waar zij dat wenselik achtte.

Uit het hierboven aangehaalde is wel gebleken dat de Commissie bij de beoordeling van de taalkundige studie van studenten voor English Honours, zich op een haar vreemd terrein bevond. Zij heeft dat zelf gevoeld. Nergens elders heeft zij zich zo dikwels beroepen op het oordeel van anderen, en het heeft haar blijkbaar moeite gekost om een eigen oordeel daaruit op te bouwen. Het is niet te verwonderen dat de konklusies, waartoe zij gekomen is bij velen, en niet alleen taalkundigen, in Engeland, geringe instemming gevonden hebben.

De Commissie geeft eerst een overzicht van de studie van het Angelsaksies van de 17de eeuw af, voornamelik aan de Universiteit te Oxford; een overzicht, dat gebaseerd is op een boekje van een van haar leden, Prof. C. H. Firth, de historicus, over „The School of English Language and Literature", van 1909. Het werkje behandelt helder en beknopt de ontwikkeling van de studie van het Angelsaksies te Oxford, en beschrijft de overwegingen die ertoe leidden dat dit bolwerk van klassicisme in 1893 er toe overging om een School of English te stichten.

In haar beschouwing over de studie van het Angelsaksies in de eerste helft van de 19de eeuw geeft de Commissie als haar oordeel

Sluiten