Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werken en denken en leeren is leven: Wie hier niet werkt, is zijn plekjen op aard, Wie hier niet denkt, is het leven niet waard; En om te leeren is 't leven gegeven! Leeren en Leeren is d'eeuwige taak, Die noch de knaap, noch de grijsaard verzaak!

(F. A. de Genestet).

Hooggeachte Heer Schuiling, gij hebt dat verstaan en ondervonden, en gij zult ook Uw verder leven wel niet anders opvatten, al zullen de rustpoozen langer worden, al zal het tempo moeten worden vertraagd.

Geloof niet, dat wij rusten mogen Eer ons de Heer tot rust geleidt; Houdt den slaap des doods uit d'oogen Door werkzaamheid!

Verpoos Uw geest, verkwik Uw krachten. Schort d'arbeid, maar hervat hem weer; En leg, ook zelfs in Uw gedachten,

Uw taak niet neer! (N. Beets).

Zou er iemand zijn, die gelooft, dat gij Uw studie zoudt willen staken, de pen zoudt willen neerleggen? — Wie op den feestdag te Utrecht U, met een lichte trilling in de stem, — getuigend van warme liefde voor Uw onderwerp, voor Uw wetenschap —, hoorde spreken, die weet, dat in U de scheppingsdrang nog onverzwakt is. Er moet nog veel worden afgedaan, dat wachtte op de thans nog vóór U liggende kostbare periode van Uw leven. Kostbaar, in het bijzonder voor anderen, voor ons, Uw vakgenooten en vrienden.

15

Sluiten