Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel niet alles doen konden, wat ze wilden — daarvoor gaf de Staat geen geld genoeg — maar toch een taak hebben volbracht, die in de eerste honderd jaar wel niet overtroffen zal worden.

Uitteraard was het wetenschappelijk onderzoek gebonden aan de terreinen, van welke met goeden grond verwacht mocht worden, dat ze nuttige delfstoffen zouden opleveren, dus in 't Zuiden en Oosten van ons land. Geld voor diepboringen in 't lage Westelijk deel, waar de oudere gronden diep zijn weggezonken onder de jongere lagen, kon niet gevoteerd worden. Daardoor zou alleen-maar de wetenschap gediend zijn!

Intusschen ontwarde de dienst van de Rijksopsporing van Delfstoffen stuk voor stuk den gecompliceerden bouw van 't Schollenland, dat den ondergrond vormt van ons lieve vaderland, en stap voor stap volgden wij, excursionisten, deze vorderingen.

Schuiling was de man, die contact bracht tusschen de geologen en de aardrijkskundigen. Hij hamerde steeds op 't aanbeeld: Toon ons de aardrijkskundige trekken, die ge ontdekt hebt in 't aangezicht der aarde, in den loop van uw studiën. En gereede hebben alle geologen van de Rijksopsporing aan zijn verzoek gehoor gegeven. Met erkentenis is Schuiling's verdienste dan ook gememoreerd op het feest zijner huldiging, door Dr. Tesch en Dr. Klein, die zelf herhaalde malen leider geweest zijn van de vacantiecursussen. En zij waren niet de eenigen, ook de chef, de heer van Waterschoot van der Gracht, en alle andere geologen hebben ons met hun kennis voorgelicht. Daarvoor kunnen we hun niet dankbaar genoeg zijn.

Het was de onvermoeide Schuiling, die steeds weer de menschen wist te vinden en ze wist warm te maken voor ons doel. En hij met zijn medebestuursleden hadden de gave, om steeds op practische wijze de tochten te organiseeren, zoodat er nooit iets ontbrak aan logies en vervoermiddelen. Ieder, die wel eens een meerdaagsche excursie heeft georganiseerd, weet, wat een voorarbeid dit vereischt.

Intusschen is dit niet de hoofdzaak. Hoofdzaak is de wetenschappelijke zijde der excursies. En nu mag het volgende wel eens goed duidelijk gezegd worden:

De Rijksopsporing van Delfstoffen heeft buitengewoon verdienstelijken arbeid verricht. De resultaten van dezen arbeid zijn neergelegd in de vele publicaties, die elk weer nieuwe verrassingen brachten. Ten slotte is in het Eindverslag een overzicht gegeven van de resultaten.

Al deze resultaten zouden begraven zijn geweest in de publicaties, als niet Schuiling het initiatief had genomen om ons aardrijkskundigen in staat te stellen, op gemakkelijke wijze, onder deskundige leiding, de plaatsen 20

20

Sluiten