Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het ontginnen van kalksteen nauwkeurig bekend geworden. De dicht erbij gelegen graft lag echter nog een 50-tal meters westelijker. Thans ligt er een op en even oostelijk van de storing, doch deze is door ons zelf gemaakt."

Er zijn nog andere waarnemingen, welke een dergelijke verklaring der graften door verschuivingen tegenspreken en wel in de eerste plaats de richting, waarin vaak de graften zich uitstrekken; volstrekt niet altijd valt de lengte-richting der graften met die van het dal samen, zooals in het droogdal van Colmont meestal het geval is, en zooals Lasne dat in Picardië vond (op. cit.). Aan de noordzijde van den Ubachsberg b.v. geeft reeds de topografische kaart zeer duidelijk aan, hoe niet alleen een geheele reeks graften de noordehjke en noordoostelijke steile afhelling van den Welterberg volgt, en in de droogdalen inbuigt, waar ze naar het daleinde toe convergeeren, maar hoe ook verschillende graften loodrecht en schuins op de eerstgenoemde staan en zoo wel het duidelijkst bewijs leveren, dat het ontstaan van diaklazen bij de vorming geen rol speelde. Zelfs een half-cirkelvormige graft werd hier waargenomen.

Zoo bevindt zich ook in de sterke tmeinhelling, welke ten N. van Röhe (bij Eschweiler) door de groote Sandgewandstoring veroorzaakt wordt, een lange graft evenwijdig aan de storing loopende. Hier zou men geneigd zijn aan vorming tengevolge van afzakking te denken, wanneer niet een tweede graft loodrecht op de eerste stond.

De verklaring moet dan ook waarschijnlijk in een andere richting gezocht worden en wel in een kunstmatig ontstaan, zooals ook bij navraag door verschillende boeren werd toegegeven. We zagen boven, dat ook de Lapparent een kunstmatig ontstaan aanneemt, maar toch kunnen we zijne opvatting omtrent de vormingswijze niet geheel deelen. Zooals reeds werd opgemerkt, vormen de graften meest perceelscheidingen en o.i. wel van het begin af. De eigendomsgrens en niet „la régularisation d'un accident naturel" is de eerste aanleiding. Oorspronkehjk kan weliswaar de perceelscheiding tusschen de twee eigenaars bij de toewijzing van den grond of zijn verdeeling wel eens gemakshalve langs een zeer klein steilrandje gelegd zijn, door een diaklaas veroorzaakt. Bij een verticale diaklaas parallel aan de as van het dal in een helling aanwezig, kan de aardoppervlakte dalwaarts wel een klein sprongetje maken, al zal de verweeringsklei dit ook haast altijd maskeeren. Zoo zou dan een enkele maal een perceelscheiding (later een graft) door de eigenaars bij de verdeeling van het land langs een diaklaas kunnen zijn gelegd, doch alleen gemakshalve. Dit moet echter o.i. zeldzaam zijn, en een dislocatie langs de rliaklaas is

137

137

Sluiten