Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drenten spreekt Deze „kolonisatie" had plaats weihcht twee eeuwen geleden op het strookje zandgrond, dat op de kaart van Staring het moerasveen van de Hunze scheidt van het oostelijker liggende hoogveen. Waarschi,nh]k hebben deze families er zich gevestigd, om het veen te boekweiten. Deze brandcultuur is pas in 't begin der 18e eeuw bier bekend geworden; Piccardt beschrijft ze in zijn „Antiquiteiten" (1660) niet.

Het oudst is de verturving op eenigszins groote schaal m de omgeving van MeppeL Wanneperveen bestond al in 1210; het is herhaaldehjk m verband met de vervening verplaatst. Successievelijk kwamen Kolderveen. Nijeveen, Ruinerwold en Koekange op. Echter is hier nog geen sprake van stelselmatige vervening. Deze is begonnen van Groningen uit « voortgezet door Adriaan Geerts Wildervanck (1605-1661). Hi, pachtte den 16en Juni 1647 venen in het kerspel Zuidbroek. Bij zijn dood was de aanleg van Veendam en Wildervank voltooid.

Meer dan een eeuw verliep, vóór men er aan dacht het Oosterdiep zuidwaarts te verlengen. Daar lagen toch de uitgestrekte venen, o.a. van de 9 Drentsche marken (Eext. Gieten. Bonnen. Gasselterboerveen, Gasselternijeveen, Drouwen, Buinen. Exloo en Valthe).

Die stilstand was grootendeels het gevolg van de pogingen, die telkens van Drentsche zijde werden aangewend, om de Hunze, die tot Gassel ernijeveen voor kleine schepen bevaarbaar was. als waterweg voor de Oostermoersche en Zuidenveldsche Venen te gebruiken. Zelfs hadden Ridderschap en Eigenerfden op 23 Maart 1756 een resolutie uitgevaardigd waarbij vervoer van turf. boven de marke van Eext gestoken, anders dan langs de Hunze. verboden was. Evenwel werd de Hunze niet verbeterd en werd de toestand er hoe langer hoe slechter.

Intusschen had een door Groningen benoemde Commissie de wenscheh,kheid uitgesproken, de kanalisatie van Wildervank voort te zetten Het gevolg was het doortrekken van het Oosterdiep tot Bareveld in 1764 In 1765 ging het verder, op eenigen afstand van de grens, m de nchtmg van Ter Apel. Later werd dit het Stadskanaal genoemd. De Drentsche TeengÏooten drongen thans met meer klem op intrekking van de gehate re^lutie aan. In 1797 begonnen de onderhandelingen tusschen Stad en V engenooten. Gevolg was een contract van 1800. dat nooit ,s uttgevoerd. I 1804 kwam een nieuw contract tot stand, dat ook niet wed^tgevoerd Alles bleef rusten, totdat Koning Willem I de knoop doorhakte. Zelfs werden ta 1815 bij Koninklijk Besluit vastgesteld de regelen volgens welke X bezwaren uit den weg werden geruimd, 't Gevolg was helt Convenant van 17 Mei 1817. waarbij de Stad allerlei verplichtingen op zich nam, o.a.

182

Sluiten