Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men weer naar een andere plaats moest omzien. Niet ver er af. in de marke Witten, tot de parochie van Rolde behoorende, werd 't klooster gebouwd op de plaats, waar thans het Gouvernementsgebouw staat. Het heette Maria in Campis en verrees tusschen 1254 en 1257. Het behoorde aan de Cistenciënzer Orde.

In 1602, na de invoering der Hervorming, werden de kloostergoederen geseculariseerd: zij kwamen aan het Landschap. In het convent Assen, het „Jufferen Stift" genaamd, werden geen nieuwe conventualen meer opgenomen. De eerste wereldlijke ambtenaar, die in het klooster geïnstalleerd werd, was de rentmeester. Zoo langzamerhand vestigden zich in de omgeving merdere ambtenaren. Het Groller Holt bleef echter nog steeds het centrum voor de Landdagen tot 1696. (Soms vergaderde men in de kerk van Rolde of te Anloo.) Daarna hadden de vergaderingen in het Klooster plaats.

Op 8 Augustus 1615 werd Assen een afzonderlijke kerkelijke gemeente, welke vóór dien tijd bij Rolde behoord had.

De toegangswegen naar Assen werden verbeterd. De drost woonde echter steeds nog meest op zijn r>ezitting. In 1774 werd een gedeelte van het voormahge klooster voor woning van den Landdrost bestemd.

In de omgeving van Assen werden de bestaande bosschen steeds beschermd, zooals reeds uit een resolutie van 1608 blijkt. Het Asser Holt strekte zich in 1659 een heel eind aan beide zijden van den Halerweg uit tot 1763, toen het geveld werd om vervangen te worden door een nieuw bosch, geheel aangelegd naar de plannen van W. H. Hofstede. Het gedeelte tusschen de Boschbeek en den Halerweg alleen bleef bestaan. Het is het eikenbosch.

De vaart van Meppel, de Drentsche Hoofdvaart, bereikte Assen in 1780. Ook de plannen voor dit stuk zijn door bovengenoemden „premier clercq", W. H. Hofstede, ontworpen. Het kerspel Assen telde in 1795 een bevolking van nog geen 700 zielen. Het behoorde nog steeds tot het schuitambt Rolde.

In 1807 vond het Landschapsbestuur op grond van het „Reglement, houdende algemeene bepalingen voor de gemeentebesturen binnen de Bataafsche Republiek" aanleiding, Assen tot een afzonderlijke gemeente te maken, 't geen besloten werd op 18 Februari 1807. Het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd door den Landdrost op 4 Juh.

In 1811 werd bepaald, dat de „commune" Assen zou omvatten: Assen, Anreep, Loon, Peeloo, Steendijk, Vredeveld en Witten. In 1834 werd de gemeente nog vergroot met een deel van de Smilde.

Een zeer bijzondere gebeurtenis had nog plaats geen 2 jaar na de 200

Sluiten