Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwd waren, dan werden deze C/iristen-tempels, die later door steenen gebouwen vervangen werden. Waar de heidensche bewoners bijeenkwamen in bosschen of anderszins, werden ook daar kerken gebouwd.

De bijeenkomsten van den Drentschen Landdag hadden, zooals we boven zagen, lang plaats in het Groller Holt, een bosch nabij Grolloo.

Waar dit bosch precies geweest is, is niet met zekerheid bekend. Het lag westwaarts van het dorp: in de nabijheid van het Amer Diep je bevindt zich een thans bijna geheel boomlooze plek, waarvan gezegd wordt, dat het den naam draagt van het Heilige Woud.

Dat men dit gebied als reeds vroeg bewoond moet denken, bhjkt bij Hooghalen, waar een menigte pijlspitsen, steenen kralen en urnfragmenten van een oude bewoning getuigen. Waar thans het Haler Zand zich uitstrekt, was voor iets meer dan een menschenleeftijd nog een bosch, waarvan overblijfselen in het zand hier en daar nog aanwezig zijn. Ongeveer ten Oosten van Hooghalen ligt Geelbroek, welks bosch in eigendom behoorde aan Maria-Kamp, het oude klooster van Assen. Hier verder oostwaarts hgt Ekehaar, welks naam vermoedelijk „Eikenhorst" beteekent. Amen, nog verder in de richting van Grolloo, is nog boschrijk, hoewel het volgens oude bewoners, vroeger nog veel boschrijker was. Uit dit alles moge blijken, dat zich in deze streken een groot bosch bevond. In dit bosch hebben de oude heidensche priesters hun godsdienst uitgeoefend. De offers werden hier gebracht. Niet ver van deze alleen voor de priesters toegankelijke plek hadden ook de volksvergaderingen plaats. De mannen waren daar bijeengekomen, nadat de staf met runen van hand tot hand was gegaan of de bode met het platte zwaard overal op het schild geslagen had, ten teeken, dat men in volle wapenrusting diende te verschijnen.

En toen later het heidendom plaats gemaakt had voor het Christendom, toen bleef men, als vrij volk, zijn samenkomsten op dezelfde plek houden.

Een eigenaardige groep nieuwe nederzettingen vormen de Koloniën van Weldadigheid en Veenhuizen.

Frederiksoord is een stichting van deze Maatschappij, welke opgericht werd in 1818 door Generaal Van den Bosch. Het geheel beslaat een oppervlakte van meer dan 2300 H.A. Doel der Mij. is: mee te werken tot lotsverbetering van arme lieden en verwaarloosde kinderen. Dit doel tracht ze te bereiken door het plaatsen van arme, maar tot het verrichten van landarbeid geschikte gezinnen; door het verstrekken van arbeid, door alzijdige ontwikkeling van het jonge geslacht, enz. Blijkt een gezin geschikt, dan krijgt dit een woning en land ongeveer ter grootte van 40 Are in huur 202

Sluiten