Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN RIVIERAANTAPPING BIJ BAD WILDUNGEN. DOOR

Prof. Dr. K. OESTREICH.

Het hydrografische effect der aantapping en. y\ e aantapping kan ten koste van een vreemd stroomgebied hebben plaats LS gevonden: de Boven-Wutach is aan het stroomgebied van de Donau ontroofd en aan dat van den Rijn toegevoegd, waardoor Pontisch gebied tot Noordzee-gebied geworden is. De Boven-Moezel, die van het Maasgebied naar het Rijngebied is overgegaan, heeft in zekeren zin alleen een anderen bemiddelaar gevonden, die haar naar een en dezelfde erosiebasis, de Rijn-Maas-monding, brengt.

De vroeger gebruikelijke hydrografische beschouwingswijze, die meer op bestudeering der overzichtskaart dan op studie in de natuur berustte, zou de beide genoemde aantappingen in zekere mate naar haar hydrografisch effect ingedeeld hebben; zij zou, wanneer zij reeds gewend geweest ware, dergelijke verschijnselen onder de oogen te zien, misschien van intercontinentale1) aantappingen en interfluviale aantappingen gesproken hebben, dus van rivieraantappingen, die eene verschuiving van de intercontinentale waterscheiding, en van zulke, die een verandering in waterscheidingen van de tweede orde te weeg hebben gebracht

De beschouwing der waterscheidingen als zoodanig is echter in de nieuwere morfologie en ook in de geheele geografie eenigermate op den achtergrond geraakt. De waterscheiding bezit niet de beteekenis, die men haar vroeger toekende als een absolute scheiding tusschen natuurlijke landschappen. Zij is verder niets dan wat haar naam ook uitdrukt: de grenslijn tusschen twee gebieden, waar het water, tenminste het oppervlaktewater, naar twee verschillende rivieren of stroomgebieden afvloeit. Voor het land-

•) Naar analogie van „intercontinentale waterscheiding",

211

Sluiten