Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sampigny en het Fort du Camp des Romains, Z. van St-Mihiel, zijn fraai geslaagd en hellen, voorzoover dit waarneembaar was, vrij sterk in de richting van het Maasdal. Enkele van deze afzettingen zullen zeker slechts locale puinafschuivingen zijn; andere, zooals het zeer regelmatig gelaagde depot bij Commercy, meen ik beter als afzettingen van zijriviertjes van de Maas te moeten beschouwen. De waarneembare dikte van dit laatste bedraagt niet minder dan 20 M.

b. Het grint bij Mézières.

Op de meandertong W. van Mézières trof ik een goede ontsluiting aan in het lager gelegen Maasgrint. De beschikbare kaarten geven hier geen hoogtecijfer. doch naar schatting zou ik het grint eerder tot een laag middenterras dan tot het laagterras willen rekenen.

Lagen van zoo goed als grintvrij, grijsgeel. fijn zand wisselen hier af met grijs zand, waarin laagjes vrij grof grint (schuifsteenen tot ± Y2 M.) voorkomen. Het gehalte aan witte kwarts is vrij hoog. maar geringer dan wij dit in Nederland in fluviatiel grint gewoon zijn. Ruim de helft van het grint bestaat uit kalksteenen, voorzoover dit was na te gaan uitsluitend uit de Jura afkomstig; ook losse Jura-fossielen zijn bier niet zeldzaam.

Verkiezelde kalksteenen en de uit het witte kwartsgrint der Ardennen bekende bruinijzerertsbrokjes komen ook hier voor, verder zandsteenen uit de Trias en lydieten. Een eigenaardig element vormen de lang niet zelden voorkomende graniet-rolsteenen. Verder doet het Palaeozoïcum der Ardennen hier reeds zijn invloed gelden door dé aanwezigheid van een groengrijzen phylhet Dergelijk materiaal moet zijn aangevoerd door de zijriviertjes van de Maas, die beoosten Mézières en bij Sedan van de Ardennen naar het Zuiden stroomen.

c. Grint tusschen Mézières en Givet.

Op verscheiden plaatsen zijn hier middenterrasafzettingen aanwezig, hoewel nergens zeer fraai ontsloten. Als punten, waar middenterrasgrint voorkomt, zijn te noemen: de meandertongen van Ie Bouillon en van Revin, de meandertong van Fumay. het grint Z.O. van Vireux, en de meandertong van Chooz (hier met groeve).

Bij Revin (geen groeve) bestaat het grint, dat vrij grof is, in hoofdzaak uit Revinien-kwartsieten van het Cambrium en witte kwartsen. Hiernaast komt maar zeer weinig ander materiaal voor, o.a. een enkele grijze kwartsiet van het z.g.n. „Deviflien" *).

*) Een lagencomplex in het Cambrium der Ardennen, dat zuidelijk van de „Revinien"*strook, aa. bij De ville aan de Maas, voorkomt 232

Sluiten