Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WAARDE VAN DE KENNIS DER GEOLOGIE VAN NEDERLAND VOOR HET ONDERWIJS. DOOR Dr. J. F. STEENHUIS.

Moti

veering.

HÜT^ Y Zlin DUt* iD dCD feestbu»del, welke aan den

van ZT . ^ °? ^ ,VC d°Centen * de 9e°9^Phie en ook in de geologie van Nederland zal worden opgedragen, eenige bladzijden aan bovenstaand onderwerp te wijden. Bovendien heeft het onderwerp voor mij zijn bekoring. Mn zeiven toch heeft de studie der geologie van ons land riet

hit mnrT; irn doel op zich ^z*hct *—

hang met bepaalde problemen van het zelfstandige vak van weten, dat geologie heet! Neen. ook haar beteekenis en hare waarde voor de Nederlandsche cultuur heeft mijn belangstelling opgewekt. Onderwijs nu. in den meest algemeenen zin genomen, kan als cultuurverschijnsel gelden De wijze, waarop onderwijs in een bepaald vak of in een onderdeel van een vak wordt gegeven, zal o.m. afhangen van den tijd. waarin een docent die met znn tijd meegaat, leeft en van de eigenaardigheden van zijn leer-' miheu Tnz ^ *"* Stand' ontwikkeling.

Doel van de geologie.

u Hf 4S.ov«bekcnd' dat de geologische wetenschap een tweeledig doel heeft. Zij wil een beschrijving geven van de verschijnselen van het heden en zi, gaat geschiedkundig te werk. Een volmaakt scherpe grens is er niet doch de afscheiding is toch voldoende, dat in elk leerboek deze twee grooté groepen van waarnemingen afzonderlijk besproken worden. De geologische geschiedenis is steeds voor het ongeoefende oog onzichtbaar. De geologische verschijnselen van „den zooveelsten van den kalender" waren of zijn ten

307

Sluiten