Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Winterswijk" in een afzonderlijk hoofdstuk behandelde. Eveneens is in de serie „Ons mooie Nederland", van de hand van D. J. van de Ven, aan de geologische bezienswaardigheden een enkel woord gewijd. Ook de seriewerken: „Nederlandsche landschappen" en „Nederland in woord en beeld" vertoonen dezelfde bijzonderheid.

De mensch als gologische factor.

Op één punt dient nog speciaal de aandacht te worden gevestigd. De mensch als geologische factor heeft zich in Nederland ongetwijfeld sedert zijn eerste verschijning hier, doen gelden. Zoo onrustbarend als zijn invloed echter in den allerjongsten tijd is geworden, heeft zijn weerga nog niet gehad. Op de nieuwe geologische kaart b.v. zullen daardoor groote plekken als menschehjke ver- en misvormingen, in plaats van als natuurlijke vormingen, kunnen worden aangegeven.

Geologische bezienswaardigheden van den dag.

Dit ingrijpen in den natuurlijken gang van zaken heeft o.a. als gevolg, dat voor korteren of langeren tijd vele ontsluitingen worden verkregen, welke zonder dit ingrijpen verborgen zouden zijn gebleven. Er zijn derhalve vele „voorbijgaande schepen, in, zij het gelukkig niet uitsluitend donkeren nacht", wier waarneming met haastigen spoed dient te geschieden. Op grond daarvan heb ik gedurende een drietal jaren de aandacht op dergelijke „Geologische bezienswaardigheden van den dag" gevestigd en wel in Natura, het orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging.

Arbeidsverdeeling bij de objectiveering der wetenschappelijke resultaten.

Naast het onderwijs in en door de natuur, staat dat door mondelinge voordracht of door de schriftelijke mededeeling. Dergelijk onderwijs is dan het noodzakelijke en het eenig mogelijke, wanneer het uitgesloten is, dat men zich door aanschouwing een juist denkbeeld vormt. De geheimen van den ondergrond van ons land nu kunnen wel begrijpelijk, doch niet in natura aanschouwelijk worden gemaakt, tenzij in zeer enkele uitzonderingsgevallen. In meerdere gevallen zou zulks wel elders kunnen geschieden, in de andere nergens, gelijk reeds boven is aangestipt

Er zijn menschen, die het ontsluieren dier geheimen nastreven en hun bevindingen openbaar maken, er zijn er andere, welke zich hiervoor interes310

Sluiten