Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KANTIGE ROLSTEENEN DOOR Dr. Ir. P. TESCH.

Tn mijn bijdrage aan het gedenkboek, dat gewijd zal zijn aan den zeventiosten

i^l*9 VM T 9C°9raaf R Schuilin9' waa9 * ^t een C^ool verscbjnsel ter sprake te brengen, waarvoor onze bodem overvloedig 7uZ

kelTHet ; hT ^ ^ mCCStC 162618 *"* Uit — £££ kennen Het * derhalve begrijpehjk. dat daarover ook in Nederland reeds

meermalen geschreven is, ook in populaire geschriften, al zijn bTons de

vergehjkende onderzoekingen, die zich in het bijzonder met dTt SdeXerp

bezig houden, schaarscher dan men misschien zou verwachten HeTZ

nut hebben op dit onderwerp nog eens weer de aandacht te Vestigen

een of reef H Kf Tenen T d°°r het <>Pt-den van

een of meer - bi, benadering platte _ vlakken, waardoor een kantiae vorm ontstaat. Ze zijn in Nederland op en in den diluvialen bodem v^e van zeldzaam en genieten dientengevolge als ..windkeien" een zekere vT maardheul. Bij het gebruikmaken van dezen naam wordt als verktog Z genomen, dat de platte vlakken in hoofdzaak ontstaan zijn shjpende werking van den met zandkorrels beladen wind. Ik b^ evtwd angzamerhand tot de overtuiging gekomen, dat deze verklaring zekert zoo algemeen geldig is en in elk geval aan de windcorrosie een zeer ov^

,t0f **- CCn meeDin»' dic voIsteekt niet nieuwTzZL dadehjk bhjken zal Ik stel daarom voor. den meer onzijdigen naU VÏÏ ..kantige rolsteenen te gebruiken, waarin geen vooropgestelde meeni™ % opgesloten. Woorden als twee, drie. vLkanter «2 nebb enTntijn ooren een uitheemsche klank en geven bovendien bijzondere gevallen 2 de gehjkwaanhge Duitsche term is „Kantenkiesel" of ,,KantengeroLT' De aansponng geen verklaring op gezag te aanvaarden en ons niet te

dTt^ch- K V* °°rdecl danken wc in Netland Zt

cht schijnbaar zoo eenvoudige geval aan den zdfstandigen en critischen

Sluiten