Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paalde plaatsen. Een zeestad met een rijken handel poogt op alle mogelijke manieren haar positie te handhaven. De finantiëele kracht en de volhardino kunnen tot succes leiden. Hoewel Amsterdam voortaan feitelijk een binnenstad is, is het haar toch gelukt, op kunstmatige wijze, in verbinding te blijven met het wereldzeeverkeer. Kaapstad kwam met de moderne ontwikkeling van Zuid-Afnka min of meer in een uithoek te liggen; dat deze stad niet in hoogere mate door Durban en Port Elisabeth werd overvleugeld is te danken aan haar ..historisch-geografische inertie." „De historische voorsprong de eenmaal bereikte positie, gaf aan de stad de macht, om te zorgen dat bi, den aanleg van het spoorwegnet en de vaststelling der tarieven met haar belangen terdege werd rekening gehouden. Zoo kan zij, min of meer kunstmatig haar deel krijgen in den algemeenen vooruitgang van het land" (Prof Dr. P Serton).*) Wat energie vermag toont de moderne zeehaven Mancnesrer. In de vorige eeuw had zij Liverpool tot haven; 'tdure spoorwegverkeer zorgde voor den aan- en afvoer. Om dit te vermijden, werd er een kanaal gegraven, 50 K.M. lang en 9 M. diep. aan 't einde zich oplossend in een aantal havens. Glasgow hgt eveneens in 't binnenland en wasvoor de zeeschepen ook niet te bereiken. Er lagen ondiepten in de Uyde. waar bij laag water geen voet water stond. Door 't aanleggen van kribben diepte de rivier zich zelf uit tot 6 voet, later werd voldoende diepte bereikt door uitbaggering. *)

Uit deze korte uiteenzetting kan blijken, dat het vraagstuk van de ligging der zeehandelssteden niet opgelost kan worden door alleen het physische milieu te bestudeeren, maar dat de menschelijke faktor ook van groot gewicht is. De mensch kan gebruik maken van de natuurlijke voordeden, die het landschap biedt, maar doet het niet noodwendig. Omgekeerd schept hij zich een goed[milieu, waar de natuur in een of meer opzichten hem niet gunstig was. De combinatie van de natuurlijke en de menschelijke factoren stelt de harmonische eenheid samen, welker verklarende beschrijving tot de taak van den geograaf behoort.

1923, pag^SvlgO? haVCn KaapstaA (Tijdschrift voor Economische Geografie. *) C L. van Balen. Zeescheepvaart en wereldhandel, pag. 110 en pag. 113.

345

Sluiten