Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tapanoelie, waarin op de inlijving der Pak Pak-landen werd aangedrongen.

Het eenige licht dat die nota verder bracht bestond daarin, dat Sidi Kalang waarschijnlijk de meest geschikte plaats voor de bestuursvestiging zoude zijn.

Er hgt een groote bekoring in dergelijke opdrachten. Vooral in die dagen onder den Gouverneur Generaal van Heutz waren de instructies zeer ruim gesteld en dan ging er van den Generaal een eigenaardige kracht uit, die ieder tot de uiterste inspanning noopte om de bekomen opdracht tot een goed einde te brengen.

Eerst ging de reis naar Padang, waar door de hulp van den Luitenant Chinees de beschikking verkregen werd over een vijf en twintigtal Chineesche timmerlieden en enkele kooplieden, die bereid waren zich in het nieuwe land te vestigen. Bosch was er genoeg, dat wisten wij wel, maar kundige werklieden, die onder de leiding van den toegevoegden onder-luitenant van de genie het etablissement bouwen moesten, die mochten wij niet hopen daar te vinden.

Behoudens enkele woorden, die in het standaardwerk van van der Tuuk voorkomen, kende niemand het Dairisch dialect van de Bataksche taal, zoodat ik alleen door de uitnemende leiding van Resident Welsink daartoe in staat gesteld, gedurende twee maanden zooveel van de omgangstaal der TobaBataks leeren kon, dat ik ten minste met werklieden en dragers een gewoon gesprek voeren kon en niet totaal afhankelijk was van tolken. De harde noodzakelijkheid en het voortdurend hooren van de taal, die de mijne worden moest, deden de rest, zoodat ik na eenige maanden in staat was het onderzoek persoonlijk te leiden zonder afhankehjk te zijn van tusschenpersonen.

In Lagoe Boti aan den Zuid-Oostpunt van het Toba-meer was juist een post opgeheven en de daar aanwezige regenmeter werd medegenomen, tot groote wanhoop van mijn tegenwoordige collega Dr. van Bemmelen, toen directeur van het observatorium. Hij had natuurlijk gelijk, dat het niet aangaat in een bepaald systeem van waarnemingsstations er plotseling een te verplaatsen, maar daartegenover stond, dat ik, om iets van het landelijke klimaat te leeren kennen, dat ding noodig had en het in Lagoe Boti niet meer bediend kon worden.

De eerste zorg was nu de kaart. Met de smalkalder boussole en voor een klein deel met de boussole tranche montagne werden op de tochten om het gebied te leeren kennen de gegevens voor de kaart verzameld. Tegelijk werd aanteekening gehouden van begroeiing, terreinvorm, bodemsoort en de daarop voorkomende inlandsche gewassen.

Zoo kon na ongeveer een jaar een uitvoerig rapport worden ingediend aan het inmiddels onder Treub tot stand gekomen departement van landbouw

349

Sluiten