Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam te verrassen. Roemrijker nog klinkt de naam van Sebastiaan de Lange, die de Spanjaarden moest beletten, 't belegerde Middelburg van voedsel te voorzien en die, 22 Mei 1572 met zijn schip aan den grond geraakt, zich met vijand en al de lucht het in vliegen. Schitterend was de tocht, dien de Spanjaarden in November 1572 ondernamen tot ontzet van 'tdoor de Watergeuzen belegerde Goes: geleid door hopman Dirk Bloemaert, Brabander van geboorte, trokken de Spaansche soldaten onder Mondragon over de slikken en soms tot den hals door 't koude water van den Agger (Brabantsche Wal) tot Valkenisse, een afstand van drie uren gaans, en verrasten de Watergeuzen.

In 1573 werd een bloedig zeegevecht geleverd voor Borsele en werd d'Avila verhinderd Middelburg te ontzetten, tevens de eerste kennismaking van den nieuwen stadhouder Requesens met de rebellen. In 1574 werd weer een groote zeeslag geleverd voor Ierseke, de Spanjaarden onder d Avila en De Romero, de Zeeuwen onder Lodewijk Boisot, die in den slag een oog verloor. Requesens zag van den Schakerlooschen dijk (Tolen) de smadelijke nederlaag der Spaansche vloot en aanschouwde de heldendaad van Jasper Leinsen van Zoutelande, die de Spaansche admiraalsvlag uit den mast haalde.

Wie van de dijken zijn oog laat gaan over de breede wateren van Oosteren Wester-Schelde, denke zich nog eens een oogenblik verplaatst in dit bloedigste en roemrijkste tijdvak onzer vaderlandsche geschiedenis!

Als iets in staat is, den vreemdeling naar Zuid-Beveland te lokken, dan is het zeker wel de belangwekkende bevolking met haar schilderachtige kleederdracht, een, dracht, die voor geen enkele nationale ter wereld behoeft onder te doen, of het moest zijn voor de wat stemmiger, deftiger kleeding der Walcherensche vrouwen. Misschien dat de Bevelandsche op 't eerste gezicht meer bekoort door haar zwierigheid, op den duur zullen de meeste bezoekers de meerderheid van Walcheren erkennen.

Vreemdelingen — vooral Engelschen, door de Maatschappij Zeeland naar Vhssingen gelokt in haar prachtig hotel, vanwaar dan autotochten over Zuid-Beveland georganiseerd worden onder goede leiding — zijn opgetogen over 't weelderig groene landschap, maar vooral over de zeldzaam bekoorlijke kleederdracht der bevolking. Napoleon, wordt verteld, was zóó verrukt, dat hij beslist een Zuidbevelandsche schoone wilde meenemen naar Parijs, met de belofte, dat hij voor een goed huwelijk zou zorgen; maar de vader weigerde even beslist en kreeg, om zijn kordaatheid, van Napoleon een flink jaargeld.

363

Sluiten