Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

bouwen van den Grooten Muur van China als bescherming tegen de herhaalde invallen der uit het Noorden komende Tartaren. Deze muur strekt zich onafgebroken uit van 120 graden — 100 graden Oosterlengte, is 1500 Engelsche mijlen lang, en bestaat heden ten dage nog voor het grootste gedeelte. Gedurende de Ming-dynastie (in A.D. 1470) werd de muur hersteld en werden er 300 mijlen bij gebouwd. Ongelukkiger wijze wordt de goede naam van Keizer Shih bedorven door zijn bevel in het vier en dertigste jaar zijner regeering tot het verbranden van alle klassieke literatuur. Alle boeken moesten vernietigd worden, uitgezonderd die, welke over landbouw, geneeskunde en sterreknnde handelden; niet tevreden met deze wandaad, werden 460 geleerden, die zich hiertegen verzetten, levend begraven.1) Een letterkundige natie, zooals de Chineezen, kan en zal zulk een waanzinnige daad niet vergeten. Reeds spoedig na den dood van dezen keizer brak een revolutie uit, tengevolge waarvan de troon overging in de handen van Liupang, den vorst van Han.

De iTim-dynastie (206 v. Chr. — A.D. 265) wordt door de Chineesche geschiedschrijvers verdeeld in:

de Westelijke Han (206 v. Chr. — A.D. 25),

de Oostelijke Han (A.D. 25—221) en

de Tweede Han (A.D. 221—265). Onder deze dynastieën beleefde China het roemrijkste tijdvak harer geschiedenis, zoowel van een literair-, historisch-, militair-, handels- als van kunststandpunt beschouwd. Bovendien is geen regeerend vorstenhuis in China meer populair bij het volk geweest, zoodat zelfs tegenwoordig een Chinees, vooral indien hij uit het Noorden afkomstig is, zich zelf met trots „Han Jen", d.i. „Zoon van Han" noemt. Vele publieke werken werden gedurende dit tijdperk ondernomen, waaronder vooral kanalen, wegen en bruggen genoemd moeten worden. De klassieke boeken werden in eere hersteld en in extenso op marmer gegraveerd. Buddhistische literatuur werd in China overgebracht en betrekkingen werden aangeknoopt met het Romeinsche Rijk. Een strafwetboek werd voor het eerst opgesteld en het systeem van verplichte vergelijkende Staatsexamens voor literaire graden en voor allen, die een staatspositie wilden innemen, dateert eveneens van deze dynastie. Het is op-

1) Een lezenswaardig opstel over dezen keizer geeft Balfonr in zijn „Leaves from my Chinese Sorapbook", (London, 1887) blz. 1 — 43.

Sluiten