Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

schaft en het Europeesche stelsel ingevoerd. Het volgende jaar werd een speciale commissie naar Japan, Amerika en Europa gezonden om de politieke instellingen te bestudeeren. Den lsten September belooft een belangrijk Keizerlijk Decreet een Constitutie en eonstitutioneele regeeringsvorm op Westerschen leest geschoeid. Den volgenden dag wordt, eveneens bij Keizerlijk decreet, eene Commissie voor Aministratieve hervormingen ingesteld, waarvan zeven Manchus en zeven Chineezen deel uitmaakten. Maar reactie bleef niet uit. Prins Chun, de latere regent, weigerde aan de werkzaamheden dezer Commissie deel te nemen, hooge Manchu ambtenaren wierpen zich weenende voor de voeten der Keizerin-Weduwe. Deze invloeden bleven niet zonder uitwerking. In December 1906 triomfeerde het conservatieve element en de reactionaire Manchu-partij herkreeg weder macht aan het Keizerlijk Hof. In 1907 werd het roer weder omgegooid, gedreven door de kracht der publieke opinie, welke zich steeds meer tegen de keizerin keerde. In 1908 stierven de Keizerin-Weduwe en Keizer Kwang Hsü bijna tegelijkertijd. De laatste werd opgevolgd door den zoon zijns broeders, drie jaar oud, die onder den naam Hsüan Tung den troon beklom, terwijl zijn vader, Prins Chun, het Regentschap aanvaardde. De laatste was overtuigd conservatief. Hervormingen en het afkondigen van eene constitutie werden steeds weder uitgesteld. Yuan Shih Kai, een ver ziend, vooruitstrevend staatsman, gedurende vele jaren onder-koning van de Chihli provincie, werd uit het hooge ambt van lid van den Grooten Raad ontzet en een beruchte reactionair, de Manchu Na Tung, in zijn plaats benoemd. Maar de vloed kon niet meer gestuit worden. Eindelijk zwichtte de Regent voor den drang door in Januari 1910 bij Keizerlijk decreet te bepalen, dat na negen jaren, wanneer de voorbereidende maatregelen beëindigd zouden zijn, een constitutie afgekondigd zou worden, welke dan gevolgd zou worden door het verkiezen van een parlement. De voortdurende onwil van den Regent en zijn aanhangers om voor den druk der openbare opinie en den wil van het volk te buigen, gepaard met de steeds groeiende haat der Chineezen tegen het regeerende Manchu Huis, kon slechts op één wijze eindigen. De revolutie, die het zwakke Keizerlijke bestuur omver wierp, brak den I0d8n October 1911 te Wuchang in de Hupeh provincie uit en eindigde met het uitroepen der republiek, die 1 Januari 1912 te Nanking met de inauguratie van den eersten President, den onlangs overleden Sun Yat sen, een voldongen feit werd. Den

Sluiten