Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

voor handel en verkeer open gezet werd. De scheidingslijn ligt dan ongeveer in het midden der negentiende eeuw; men zou gevoeglijk als datum kunnen aannemen Augustus 1842, toen het verdrag van Nanking een einde maakte aan den eersten EngelschChineeschen oorlog. Over de vroegste handels- en politieke betrekkingen tusschen China en de buitenwereld vindt men gedocumenteerde beschouwingen en volledige gegevens in de bekende werken van Yule *) en von Richthof en 2), die nog steeds voor het beste gelden, dat op dit gebied verschenen is. Wij stellen ons voor eenige der voornaamste punten, die den loop der gebeurtenissen vluchtig aangeven, aan te stippen.

De oorsprong van den buitenlandschen handel van China klimt op tot in de grijze oudheid. Wanneer wij de legendarische tijdperken buiten beschouwing laten en niet verder teruggaan, dan tot de Chou-dynastie, dié van 1122—249 v. Chr. over het toenmalige Chineesche rijk regeerde, dan blijkt uit de Chou Li — de annalen der Chou-dynastie — nit de beschrijvingen voor de ontvangst van vreemde gezantschappen, dat deze in dien tijd geen zeldzame gebeurtenissen geweest moeten zijn, daar er toen reeds een aantal tolken aangesteld waren, die bij de ontvangsten en andere officieele ceremoniën hun bijstand moesten verleenen. Voor de audiëntie der gezanten ten hove was een nauwkeurig stelsel van regelen voorgeschreven, waar de etiquette tot in de kleinste bijzonderheden vastgelegd was. De hierbedoelde afgezanten kwamen van de omliggende landen op het vaste land van Azië, maar ook Japan en Korea lieten zich niet onbetuigd. Men vindt vele sporen van handelsbetrekkingen tusschen China en de Aziatische landen in de oude Chineesche geschiedkundige werken, welke alle door Yule en von Richthofen in de bovengenoemde werken uitvoerig beschreven worden. Ook de verdienstelijke stadie van Dr. F. Hirth moet hierbij vermeld worden (3). Hieruit zien wij o.a., dat in A.D. 166 de koning van Ta-ts'in, Antun, een gezantschap stuurde vanuit Annam. De drijfveer tot het aanknoopen dezer vroegere relaties was de winstgevende handel in zijde en andere Chineesche producten, welke gretig door de luxieuse Romeinen gekocht werden. Ofschoon de bereikte resultaten in den aanvang niet schitterend

1) Sir H. Tule: Cathay and the way thither, new edition, revised by H. Cordier, (London 1915) 3 vols.

2) F. von Richthofen: China, I, Einleitende Theil. (Berlin, 1877).

3) China and the Roman Oriënt, (Leipzig, 1885), blz. 47.

2

Sluiten