Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

den Khan gastvrij ontvangen. Zij bleven zeventien jaar in het land en bij hun terugkomst te Venetië verspreidden zij vele belangrijke bijzonderheden over hun reizen. Het reisverhaal van Marco Polo is nog steeds van groot gewicht als een getrouwe beschrijving van dé toestanden in China gedurende zijn tijd. (*).

Ten einde deze schets niet meer dan in ons plan ligt uit te dijen, zullen wij, hoewel slechts noode, volstaan met het noemen van deze weinige punten van aanraking tusschen het Chineesche rijk en de volkeren van het Westen gedurende deze periode van haar geschiedenis en nu verder eenige der meer recente gebeurtenissen in de vroege betrekkingen tusschen China en de Europeanen naar voren brengen.

Uit het voorgaande blijkt, dat er gedurende de oude tijden en de middeleeuwen een bijna onafgebroken stroom van vreemde reizigers naar en van China bestond. Uit de geschreven berichten over deze tochten achtergelaten komt men tot de gevolgtrekking dat er den reizigers geenerlei moeilijkheden door de Chineesche autoriteiten in den weg gelegd werden. Gezantschappen, pelgrims, zendelingen, kooplieden, voor allen stond de deur wijd open, zoowel voor hen, die over land van Midden-Azië kwamen als voor de reizigers bij de Zuidelijke zeeroute. Daar er natuurlek nog geen diplomatieke bescherming bestond, waren alle vreemdelingen aan de genade des Keizers overgeleverd. Desniettemin was vrijheid van verblijf en reizen en, wat belangrijk is, van geloof, door het geheele land zonder reserve toegestaan en zijn er zelfs gevallen bekend, dat vreemdelingen met hooge ambten bekleed werden op voet van gelijkheid met inheemsche ambtenaren.

In het begin der zestiende eeuw kwam er. verandering in de houding van het Chineesche gouvernement tegenover de vreemdelingen; vriendschap veranderde in vijandschap, en belemmering en oppositie nam de plaats in der bestaande goede verstandhouding. De oorzaak van deze weinig tegemoetkomende houding moet in de veranderde tijdsomstandigheden gezocht worden. Vooral hadden de berichten, die China bereikten betreffende het gewelddadige optreden der Portugeezen in Indië, waar Goa bezet was, en het bestormen door hen van Malakka in 1511, de achterdocht der Chineesche regeering opgewekt, die nu op hare hoede was

1) Sir H. Yulè: The Book of Ser Marco Polo, 3rd ed. revised by H. Cordier, 2 dln (London, 1908),

Sluiten