Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

werden consulaire posten opgericht te Amoy en Shanghai, welke in Maart van dat jaar bezet werden door de benoeming van den Heer Thomas Clay Beale tot Nederlandsche Vice-Consul te Shanghai en van den Heer James Tait tot dezelfde betrekking te Amoy *).

Na den vrede van Nanking bleef de verstandhouding tusschen vreemdelingen en Chineezen te Shanghai, Ningpo en Amoy ongestoord, doch niet zoo te Canton, waar verzet tegen het toelaten van hen tot locale onlusten aanleiding gaf. Het Amerikaansche tractaat tusschen den Amerikaanschen gevolmachtigde den Heer Caleb Cushing en den bekenden Chineeschen Commissaris Kiying werd op den 3den Juli 1844 te Wanghea (een dorp nabij Macao) geteekend. Het Fransche tractaat kwam den 23sten Oktober van hetzelfde jaar tot stand, de onderhandelaars zijnde de Fransche Ambassadeur de Langrené en Kiying.

Beide tractaten waren bijna eensluidend en bevatten behalve alle punten in de Engelsche tractaten voorkomende nog bepalingen betreffende het oprichten van hospitalen, kerken en kerkhoven in de vijf open havens en vergunning aan oorlogsschepen om in vredestijd alle havens aan de zeekust van China te mogen aandoen.

De tweede Engelsch-Chineesche oorlog, met de oorzaak en het verloop waarvan wij ons hier niet zullen bezig houden, en waarin Engeland met Frankrijk tegen China verbonden was, eindigde in 1858 na bijna twee jaar geduurd te hebben. Rusland en Amerika sloten zich bij de vredesonderhandelingen, die te Tientsin plaats vonden, aan en de verdragen tusschen China en elk dezer vier mogendheden gesloten, werden geteekend door Groot-Brittannië 26 Juni 1858, door Frankrijk 27 Juni, Rusland 13 Juni en Amerika 18 Juni. De vier verdragen zijn in het algemeen gelijkluidend en tengevolge der meestbegunstigings-clausule gingen voorrechten door de eene natie verkregen automatisch op de andere over. Wij zullen dus slechts het door Engeland gesloten verdrag nader bezien. Het verdrag van Nanking werd bevestigd (Art. 1), gezanten mochten met familie en staf te Peking hun verblijf vestigen (Art. 3). De havens Chinkiang, Hankow, Kiukiang, «Newchwang, Chefoo, Taiwan (Formosa), Swatow en Kiungchow werden voor den buiten-

1) Zie „Nader ontvangen berigt over het ontslag v. d. Heer M. J. Senn van Basel", 's-Gravenhage, 1851, blz. 13.

Sluiten