Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

dragen was, werd in 1863 de Heer J. A. des Amorie van der Hoeven, die sedert het vertrek van den bovengenoemden Heer Modderman de positie van Nederlandsch Consul te Canton vervulde, tot het sluiten van een verdrag met China naar Tientsin afgevaardigd, welk verdrag den 6d*a October 1863 aldaar tot stand kwam 1). De uitwisseling der akte van bekrachtiging van dit verdrag heeft plaats gehad te Canton op den 26sten Juli 1865 in den tempel „Wha-Lam-Sze". Wij stellen ons voor later op de bepalingen van dit verdrag uitvoerig terug te komen. Wij merken hier slechts op, dat, ofschoon Artikel I voorliet in de aanstelling en het verblijf te Peking van een Nederlandsch diplomatiek vertegenwoordiger er nog verscheidene jaren verliepen, voordat deze post vervuld werd. Eerst bij Z. M.'s Besluit van den 29stt,, Juni 1872, N°. 10, werd tot Diplomatiek Agent (later Minister-Resident) en Consul-Generaal benoemd de Heer J. H. Ferguson, welke juist in Mei van hetzelfde jaar in het vaderland teruggekeerd was na de voor een Nederlander zoo onaangename taak volbracht te hebben om als laatste Nederlandsche Gouverneur van onze bezittingen ter kuste van Guinea (de Goudkust) deze oude Hollandsche koloniën in Afrika aan de Engelschen overgedragen te hebbenDe Heer Ferguson kwam in de eerste maanden van 1873 in China aan, en nam nog deel aan de laatste onderhandelingen met de Chineesche regeering, die leidden tot eene audiëntie door den Keizer te verleenen aan de vreemde gezanten gezamenlijk tot het aanbieden hunner geloofsbrieven. Deze audiëntie had plaats op Zondag, den 29"en Juni 1873 om 6 uur 's morgens en is daarom als een gebeurtenis van belang te beschouwen, daar het de eerste audiëntie was, waarbij het Europeesche ceremonieel en gebruiken in achtgenomen werden, d.w.z. zonder geschenken en zonder voor den Keizer te knielen. De volgende aanhaling uit het rapport van den Engelschen Gezant, deze ontvangst beschrijvende *) is niet van geschiedkundig belang ontbloot.

„In front of the pavillion in which we were received is „a great platform of stone, accessible on three sides by flight

„of steps. We ascended by the steps on the Western

„side, and, entering the pavillion, found ourselves at once

If Bijlage A.

2) Parliamentary Blue Book, China, No. I (1874) [o—902] Correspondence respeoting the audienoe granted to Her Majesty's Minister and the other Foreign Bepresentatives at Peking bjj the Emperor of China (London, 1874).

Sluiten