Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

het Chineesche bestuur te richten in de Nederlandsche taal opgesteld zullen worden, en vergezeld gaan van een Chineesche vertaling. Het volgende gedeelte van dit artikel is merkwaardig en stelt vast „dat bij ontstaand verschil omtrent de bedoeling eeniger „uitdrukking, de Nederlandsche zoowel als de Chineesche regee„ring, ieder han eigen tekst beschoawen zullen als toets der ware „beteekenis." Indien stipt nageleefd, zou deze bepaling wel eens tot onaangename verrassingen kunnen leiden. De Engelsche bepaling (tractaat van 1858, art. 50) welke luidt, dat in geval van verschil tusschen de Engelsche en Chineesche text „the English „Government will hold the sense as expressed in the English „text to be the correct sense 1), Inkt ons veiliger. Het Fransche verdrag van Tientsin van 1858 bevat een dergelijke bepaling in Article III: „ ... ce sera le texte francais, qui devra prévaloir" *).

De Consulaire Overeenkomst op 8 Mei 1911 te Peking tusschen Nederland en China gesloten (St.bl. No. 280)8) beoogt „de rechten, verplichtingen, bevoegdheden, voorrechten, vrijstellingen en vrijdommen der Chineesche consulaire ambtenaren in de Nederlandsche bezittingen of koloniën" vast te stellen. Artikel I van deze overeenkomst laat Chineesche consulaire ambtenaren toe in alle havens van onze overzeesche bezittingen of koloniën, waar dergelijke ambtenaren van andere vreemde mogendheden gevestigd zijn of zullen zijn. Zij worden beschouwd als handelsagenten, ter bescherming van den handel hunner landgenooten en zijn zoowel aan dé burgerlijke als aan de strafwetten van die bezittingen of koloniën onderworpen, behoudens de uitzonderingen welke de overeenkomst te hunner gunste vaststelt. (Art. 2). Een exequatur is vereischt (Art. 3). Wapenbord hunner regeering mag boven de buitendeur hunner woning geplaatst worden, doch dit uitwendig toeken kan nimmer aangemerkt worden als gevende het jus asyli, noch als kunnende de woning en haar bewoners onttrekken aan de vervolging der plaatselijke justitie. Paspoorten door Chineesche Consuls afgegeven hebben slechts beperkte rechtskracht die in artikel 8 omschreven wordt.

Artikelen 9, 10 en 11 handelen over Chineesche schepen en deserteurs. Verder genieten de Chineesche Consulaire ambtenaren

1) Treaties, Conventions, etc. I, bus. 418.

2) ' ibid blz. 816.

3) Bijlage B.

Sluiten