Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

in de bezittingen en koloniën alle andere bevoegdheden, voorrechten, vrijstellingen en vrijdommen, welke worden of zullen worden toegestaan aan de agenten van geljjken rang van de meestbegunstigde natie (Art. 16.) De overeenkomst werd voor den tijd van vijf jaar aangegaan, maar blijft daarna van kracht gegedurende één jaar te rekenen van hare opzegging door eene der contracteerende partijen.

II. Recht van Consulaire Jurisdictie en nationale Rechtspraak; Arbitrage- Verdrag.

Aan het recht van consulaire jurisdictie en alles wat daarmede samengaat, zullen wij het volgende hoofdstuk wijden. Wij gaan dit daarom hier stilzwijgend voorbij.

Het Arbitrage-Verdrag op l Juni 1915 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en China gesloten (Stbl. No. 181)l) is kort. De verdragsluitende partijen verbinden zich aan het Permamente Hof van Arbitrage alle geschillen te onderwerpen, die tusschen haar mochten rijzen en niet langs diplomatiekcn weg mochten zijn opgelost (Art. 1.) met dien verstande, dat bij kwesties, die volgens de wetten van het eigen Tand behooren tot de bevoegdheid der nationale rechterlijke overheden, partijen het recht hebben het geschil niet aan scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen, zoolang niet de bevoegde nationale rechter een uitspraak in laatste instantie heeft gegeven, behalve in geval van rechtsweigering. (Art. 6). Het verdrag zal van kracht znn gedurende tien jaren vanaf de uitwisseling der akten van bekrachtiging. Indien het niet zes maanden, voordat het vervalt, wordt opgezegd, zal het geacht worden hernieuwd te znn voor een verder tijdperk van tien jaren en zoo vervolgens.

III. Het Recht van Reizen in het Binnenland van China.

Wat precies onder het woord „binnenland" (Chineesch: nei-ti) verstaan moet worden, vindt men in Art. IV, Section III der Engelsch-Chineesche Overeenkomst, onderteekend te Chefoo 13 September 18762), hetwelk uitlegt, dat „the words, nei-ti, inland, „apply as much to places on the sea coasts and river shores, „as to places in the interior not opep to foreign trade." Het

1) Bijlage C.

2) Treaties, Conventions, eto. I, blz. 497.

Sluiten