Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

mogendheden, welke ieder voor zichzelf schenen te arbeiden zonder dat er een gemeenschappelijke vaste lijn in de verdragen neergelegd werd. Als algemeene regel staat ook tegenwoordig nog vast, dat alle koopmansgoederen slechts in- of uitgevoerd kunnen worden via de havens, die voor den buitenlandschen handel opengesteld zijn, de z.g. tractaat-havens. Een uitzondering op den regel is het handelsverkeer over land met Rusland, waarvoor speciale grensplaatsen in het verdrag van Kul dj a (1851) genoemd worden. Wij zullen later bij het bespreken der tariefwetgeving opmerken, dat er een uniform recht van vijf percent geheven wordt, zoowel bij in- als uitvoer. Sommige artikelen zijn vrij van recht, zooals rijst, meel, goud en zilver, terwijl invoer van andere geheel verboden, of wel aan strenge controle onderworpen is — hieronder vallen alle soorten van wapens, munitie en oorlogsmateriaal, en ook zout, dat een Chineesch regeeringsmonopolie is.

In Hoofdstuk III en IV stellen wij ons voor de tractaat-havens, hun ontstaan, hunne rechtspositie en verdere bijzonderheden, uit een politiek en rechtsoogpunt te bespreken. Wij bepalen ons dus hier tot eenige beschouwingen van een commercieel en economisch standpunt.

In Bijlage G drukken wij een volledige lijst af der tractaathavens en andere plaatsen bij tractaat voor den buitenlandschen handel geopend. De plaatsnamen zijUgerangschikt in chronologische volgorde naar den datum van het verdrag, bij hetwelk de haven „geopend" werd. Behalve deze tractaat-havens, vindt men op onze lijst onder B eenige „self-opened" havens, waaronder moet worden verstaan, havenplaatsen door China vrijwillig (d.w.z. zonder bg verdrag met een vreemde mogendheid gedwongen te zijn) voor den handel opengesteld. Behalve de beide categorieën van „verdraghavens" en „vrijwillig geopende havens" onderscheidt men nog „ports of call" en „passenger stations". Tot de eerste soort behooren eenige plaatsen aan de groote rivieren, zooals aan de Yangtze-rivier en de West-rivier, waar, ofschoon het geen door tractaat voor den handel openverklaarde havenplaatsen znn, stoombooten toch gerechtigd znn aan te leggen en een beperkte hoeveelheid goederen te laden en te lossen. In de Britsche Overeenkomst van Chefoo x) (1876) Section III, 1, worden de eerste zes „ports of call" aan de Yangtze opgenoemd, en wordt tevens verklaard, dat

1) Treaties, Conventions, etc. I, blz. 496.

Sluiten