Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

de overdracht, eigendom enz. van land wordt tegenwoordig algemeen erkend, dat de lex loei rei sitae, dat is dos hier Chineesch recht, toepasselijk is. Vonnissen, door de rechtbanken van verschillende nationaliteiten gewezen, hebben dit beginsel gevolgd, dat bovendien bevestigd wordt door Artikel 5 van het JapanschChineesche verdrag van 1915, betreffende Zuid-Manchurije en Oost-Mongolië, dat den regel vastlegt, dat „mixed civil cases „between Chinese and Japanese relating to land shall be tried „and adjudicated by delegates of both nations conjointly in accor„dance with Chinese law and local usage." 1).

Dit onderwerp lijkt ons van genoeg algemeen belang voor Nederlandera in China om er iets uitvoeriger bij stil te staan, en eene beschrijving van de procedure, welke te Shanghai gevolgd wordt, kan misschien als leidraad voor de praktijk nuttig zijn. We hebben reeds opgemerkt, dat alle eigenaren van land in het district onder het bestuur van den Magistraat van Shanghai en omstreken in 1855 in het bezit gesteld werden van nieuwe eigendomsbewijzen voor de hun toebehoorende perceelen. Toen het terrein, dat bestemd was om als Internationale Nederzetting te dienen voor vreemdelingen, door het Chineesche gouvernement aangewezen werd, bleven de Chineesche eigenaren in het ongestoord bezit van hun eigendom en het is dus van deze oorspronkelijke eigenaren, dat het land in de Settlement werd aangekocht, of nog aangekocht zal moeten worden in die gevallen, waarin de grond tot heden toe nog niet door den origineelen Chineeschen eigenaar werd afgestaan. Wanneer een Nederlandsch onderdaan land wenscht te verkrijgen, kunnen zich de volgende gevallen voordoen:

A. Overdracht van Chineesche aan Nederlandsche onderdanen:

Koopt2) een Nederlander een stuk land van een Chinees, dan moet de kooper zich er van vergewissen, dat:

1. de origineele „fangtan" voor het perceel, of gedeelte van een perceel, door den verkooper overhandigd wordt;

2. een chineesche akte van „eeuwigdurende huur" (jung yuan ch'u tsu ch'i) opgemaakt wordt, geteekend door den ver-

1) Treaties, Conventions, etc. II, blz. 791.

2) Ofschoon men gewoonlijk te Shanghai het woord „koopen'' gebruikt om de transactie te beschrijven, moet wel begrepen worden, dat hier eigenlijk „eeuwigdurende pacht'' bedoeld wordt.

Sluiten