Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

D. Overdracht door Nederlanders aan Koopers van vreemde

Nationaliteit, welke Inschrijving van het Pand in het Nederlandsche Consulaat wenschen te behouden. Hier wordt dezelfde procedure gevolgd als vermeld onder C.

E. Overdracht door Nederlanders aan Koopers van vreemde Nationaliteit, welke den Grondbrief wenschen te annuleeren om dezen weder in een ander Consulaat te doen inschrijven,

In dezé gevallen wordt een akte van overdracht door partijen opgemaakt, waarna op schriftelijk verzoek van den nieuwen eigenaar de grondbrief ingetrokken wordt. Van deze transactie wordt door den Consul mededeeling gedaan aan het Consulaat, waaronder de kooper ressorteert, terwijl tevens het land-bureau der Chineesche autoriteiten en der gemeente verwittigd wordt.

» VII. Het Recht van Kust- en Binnenvaart.

Artikel X van ons Verdrag met China luidt: „Nederlandsche „kooplieden, die de goederen, welke zij in eenige Chineesche „haven onder betaling van regten hebben ingevoerd, weder wenschen

„uit te voeren naar een andere haven des Rijks „en iets

„verder zegt hetzelfde artikel:" De aldus weder uitgevoerde „goederen, betalen bij aankomst in de andere Chineesche havens...."

Op deze bewoordingen berust ons recht van kustvaart in China, een recht, dat gewoonlijk in andere landen uitsluitend voor eigen onderdanen gereserveerd wordt. Artikel 44 van het Deensche Verdrag van 1863 1) geeft de rechten der vreemdelingen in deze kwestie duidelijker aan, waar het verklaart: „Chinese produce „may be carried coastwise in Danish vessels from one open port „to another on paying Tariff duty at the port of shipment and „coast trade duty (the amount of which shall be one-half of the „Tariff duty) at the port of discharge."

Bij het behandelen der tariefwetgeving hieronder in § 5 zullen wij eenige opmerkingen te maken hebben over de behandeling uit een fiscaal oogpunt der goederen, die van de eene naar de andere open haven langs de kust van China vervoerd worden. Hier beperken wij ons tot de scheepvaart, welke dit goederenverkeer bewerkstelligt. Bepalingen, zooals hierboven aangehaald, uit het Nederlandsche en Deensche verdrag vindt men in de

1) Treaties, Conventions, etc. II blz. 826.

Sluiten