Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

werd de kwestie naar Washington verwezen en ontlokte het volgende antwoord van den toenmaligen Staatssecretaris Hay, die schreef: „Even if this right were not granted ns by treaty, „Rear-Admiral Evans is unqnestionably right in üsing it when

„like ships of other Powers are constantly doing so This

„Department thinks, however, that Article Lil of the British „Treaty of 1858 with China which is reproduced in Article XXXIV „of the Austro-Hungarian Treaty of 1869, gives full authority for his course." *)

§ 3. De Meestbegunstigings-Clausule.

Wij zullen ons hier niet lang bezig houden met de beteekenis der meestbegunstigings-clausule in het internationale handelsverkeer in het algemeen, maar onze opmerkingen zooveel mogelijk beperken tot de toepassing er van, zooals die in den loop der tijden in China het gebruik geworden is. In haren algemeenen vorm beteekent de clausule, dat alle voorrechten of voordeden, welke een der contracteerende partijen in het verleden heeft toegestaan, of in de toekomst zal toestaan aan een derden staat ook aan de andere partij toegestaan moeten worden. *) Hornbeck drukt het aldus uit: „In the simplest form of the clause the „contracting parties agree that in all that respects commerce „and navigation, any privilege, favor or immunity which either „grants to a third state shall be granted the other." 8)

Twee geheel tegenovergestelde uitleggingen worden door de verschillende landen gegeven in de toepassing van de clausule. Het Amerikaansche standpunt gaat van het beginsel uit, dat degene die iets ontvangen wil, bereid moet zijn iets te geven, en dat de meestbegunstigings-clausule niet bedoeld is om aan een land zonder tegenprestatie een voordeel op handelsgebied te schenken dat een andere natie met concessies harerzijds heeft moeten koopen. Deze opvatting kwam sterk tot uiting in het Handelsverdrag door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika met Frankrijk gesloten in 1778, waarvan Artikel II luidt:

1) Willonghby: Foreign Rights and Interests in China, (Baltimore, 1920) blz. 167.

2) Oppenheim, International Law, I, blz. 749.

3) Hornbeck, The Most-favoured Nation Clause, American Journal of International Law, Volume 3, 1909, blz. 395, 619 en 797.

Sluiten