Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

Deze waren in het algemeen gebaseerd zoowel voor in- als uitvoer i op een recht van 5 % van de toenmalige marktwaarde. Transito1 rechten werden bepaald op de helft der in- en uitvoerrechten. Van de „Rules of Trade" voert Rule 2 een lijst in van „Dutyfree goods" waaronder goud en zilver, vreemde munten en meel, terwijl Rule 3 een lijst vaststelt van goederen, welke als contrabande behandeld zullen worden. Een voorname plaats hieronder nemen oorlogsmateriaal en zout in — het laatstgenoemde artikel een gouvernements monopolie in China.

De Fransche en Amerikaansche Verdragen van het jaar 1858, bevatten eveneens nieuwe tarieven en reglementen voor den handel. Rusland stelde zich tevreden met in Artikel IV van haar verdrag van Tientsin van 1858 te bepalen, dat hare kooplieden dezelfde rechten zouden voldoen als van de andere vreemde kooplieden geheven werden. Niettegenstaande de verdragen van 1858 voorzagen in herziening der tarieven na tien jaren, dateert de eerste revisie van 1902. Deze was zeer noodig geworden door het stijgen der prijzen der goederen in het algemeen, waardoor de in- en uitvoerrechten, welke gebaseerd waren op 5% der waarde in 1858, nu ver beneden dat gemiddelde percentage gedaald waren. De vreemde mogendheden stemden dus in herziening toe en een nieuw import tarief werd vastgesteld, door een internationale commissie, welke te Shanghai bijeenkwam. De overeenkomst draagt de dagteekeuing van 29 Augustus 1902 en het tarief werd 31 October in werking gesteld. De Nederlandsche vertegenwoordigers bij deze onderhandelingen waren de heeren D.G. Advocaat, Consul-Generaal en F. B.'s Jacob, een der leidende Nederlandsche kooplieden ter plaatse. De herziening bepaalde zich tot de invoerrechten; de uitvoerrechten bleven onaangeroerd. Daar het Engelsch-Chineesche Verdrag van 1902 in Artikel XV | in eene verdere herziening der tarieven na een tijdsverloop van tien jaar toestemde, stelde de Chineesche regeering in 1912 pogingen in het werk de herziening aan de orde te stellen; echter zonder succes. Gedurende de eerste oorlogsjaren na 1914 was het I voor een ieder duidelijk, dat China lang niet de gecontracteerde vijf percent ontving vanwege de buitengewone stijging der prijzen en een der beloften door de geallieerde mogenheden aan China gedaan, toen deze laatste Duitschland den oorlog verklaarde, was die van eene radicale herziening der invoerrechten, die inmiddels, gerekend naar het toen geldende prijsniveau, geschat werden niet

Sluiten