Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

bedraagt 21/s °/0 berekend naar de marktwaarde der goederen, of wel de helft van het aan het tolkantoor verschuldigde in- of uitvoerrecht. Doorvoer (transito) van goederen valt dus als vanzelf uiteen in twee categorieën: buitenlandsche goederen ingevoerd via een tractaathaven op weg naar een binnenlandsche bestemming, en inheemsche goederen in het binnenland gekocht, welke via een open haven met buitenlandsche bestemming verzonden worden. In technische termen uitgedrukt noemt men het eerste „transit inwards" en het vervoer in tegenovergestelde richting „transit outwards". In beide gevallen mag het doorvoerrecht (transit dues) volgens de verdragen het bovengenoemde maximum niet overschrijden.

Het is niet mogelijk, binnen het plan van deze Btudie om de procedure en reglementen te beschrijven, die het transito-systeem in China regelen. Wij merken slechts op, dat hier, zooals veelvuldig in de praktijk van den handel in China het geval gebleken is, het gebrek aan duidelijkheid in de verdragsbepalingen, waarop een voorrecht berust tot ernstige meeningsverschillen aanleiding gegeven heeft. Artikel XXVIII van het Britsch Verdrag van Tientsin (1858) J) zegt o.a. „But it shall be at the option of any „British Subject, desiring te convey produce purchased inland „to a Port, or to convey Imports from a Port to an inland market, „to clear his goods of all Transit dues, by payment of a simple

„charge and on payment thereof a certificate shall be issued

„which shall excempt the goods from all further inland charges „whatsoever." Het Chineesche standpunt nu is dat met „inland charge" doorvoerrechten (transit dues) bedoeld zijn, daar dit geheele verdrags artikel over den doorvoer naar en van een open haven handelt. Niet zoo de Engelsche opvatting, welke vrijdom van alle binnenlandsche heffingen in de woorden „exempt from all further inland charges" ziet. Van Chineesche zijde heeft men het recht opgeëischt de vreemde goederen met likin en andere rechten te mogen belasten, nadat zij eenmaal in de handen van den Chineeschen kooper in het binnenland gekomen zijn, m.a.w., dat buitenlandsche goederen, gedekt door een „transit-duty certificate" slechts vrij van verdere heffingen zijn aan de „barrières" en route, maar dat na aankomst op hun bestemming zij onderworpen zijn aan alle ter plaatse van kracht zijnde belastingen en

1) Treaties, Conventions, etc. I, blz. 413.

5

Sluiten