Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

verdere heffingen. De Chineesche autoriteiten verstaan dus onder de „inland charges" van het verdragsartikel doorvoer rechten alleen en niets anders. Engelsche kooplieden daarentegen houden vol, dat de betaling der doorvoerrechten (transit dues) de goederen niet alleen beschermt en route naar bestemming, maar zelfs na aankomst aldaar. De kwestie is nooit definitief uitgemaakt, maar men neemt aan, dat „transit-passes" de goederen slechts dekken en route naar en tot aankomst op een bepaalde in de pas genoemde bestemmingsplaats en niet verder.

§ 6. Arbitrage in Douane-Geschillen.

Over verschillen van meening tusschen Nederlandsche kooplieden en Chineesche Douane-autoriteiten zegt ons Verdrag in Artikel XI het volgende:

a. Indien er tusschen het tolkantoor en den eigenaar verschil ontstaat omtrent de hoe-grootheid der tarra — daar de rechten op goederen berekend worden op het netto gewicht — zuilen beide partijen gezamenlnk de werkelijke tarra onderzoeken en vast stellen; 6. in andere gevallen van geschil, niet zooals met tarra het geval is voor aanschouwelijke uitwijzing vatbaar, kan de Nederlandsche eigenaar der goederen zich binnen 24 uren tijds op zijnen consul beroepen, die daarop met het tolkantoor tot bemiddeling der zaak in overleg zal treden; c. ten opzichte der goederen, welke volgens het tarief „ad valorem" (vijf percent der waarde) belast worden, zal in geval van geschil omtrent de waarde, iedere partij twee of drie kooplieden uitnoodigen om de goederen te onderzoeken: en de hoogste prijs, waartoe één dier kooplieden de goederen zou willen koopen, zal als de waarde der goederen worden aangemerkt; en d. in geval er beschadiging aan de goederen bevonden wordt, zullen de rechten in evenredigheid van het daaruit ontstaan verlies in waarde worden verminderd en bij geschillen hieromtrent, zal ter uitwijzing gehandeld worden, evenals hierboven voor de taxatie van „ad valorem" artikelen is bepaald.

Onder deze vier hoofden rangschikt ons verdrag de mogelijke geschillen tusschen douane en koopman. Dergelijke bepalingen vindt men o.a, in het Engelsch-Chineesche Verdrag van Tientsin (1858) Artikels 42, 43 en 44, en in het Fransche Verdrag van Tientsin (1858) Artikel 19, terwijl verscheidene andere landen het beroep op den Consul binnen 24 uren mogelijk gemaakt

Sluiten