Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

die op zijn beurt tegenover de Chineesche autoriteiten voor een goed beheer der haven verantwoordelijk is. De grenzen der havens worden bepaald door het Douane bestuur, eveneens de grenzen binnen welke het laden en lossen van goederen toegestaan is. Een Havenreglement (harbour regulations) wordt in elke haven door den Commissioner of Customs uitgevaardigd. Zij zijn alle op dezelfde leest geschoeid en rangschikken de stof onder de volgende hoofden: Harbour Limits, Anchorages, Munitions, Mineral Oil, etc. Infectious Diseases, Conservancy en Miscellaneous. Eenige der voornaamste punten uit de havenreglementen zijn: schepen zullen na aankomst in de haven legplaats nemen op een door den havenmeester aangewezen ankerplaats. Schepen zullen meren volgens order van den havenmeester en zullen hun ankerplaats niet zonder vergunning veranderen; speciale ankerplaatsen zijn aangewezen voor schepen, die munitie en ontplofbare stoffen aan boord hebben. Schepen met olie, arak, enz. en dergelnke brandbare lading ankeren eveneens op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. Schepen met besmettelijke ziekte aan boord zullen de Quarantaine Reglementen moeten volgen. Kaaimuren, pieren of aanlegplaatsen mogen niet gebouwd worden, noch mag eenig werk in de haven of aan de havenoevers ondernomen worden, zonder toestemming van den havenmeester. Boeien mogen niet neergelegd worden, zonder toestemming van en inspectie door dezelfde autoriteit, die bovendien voortdurende controle over de boeien blijft uitoefenen. Ballast, asch of andere voorwerpen mogen niet in de haven geworpen worden, en in het algemeen zijn de internationale regels betreffende het gebruik van een haven van kracht. De havenmeester is tevens belast met het toezicht op het loodswezen en op de bebakening en betonning binnen de grenzen zijner haven.

Tonnengdden worden nog steeds geheven volgens de bedragen in ons tractaat in Artikel VIII vastgelegd, namelijk vier mace voor schepen metende 150 Engelsche tonnen of 86 Nederlandsche lasten, of hooger. Indien de ruimte niet meer dan 150 tonnen bedraagt, zal het verschuldigde tonnengeld één mace x) per gemeten Engelsche ton znn. Tonnengelden moeten voldaan worden door koopvaardijschepen van alle nationaliteiten ééns in de vier maanden. Een vaartuig mag 48 uur in de haven zijn, zonder tonnengelden te betalen, maar het bedrag wordt geacht verschuldigd

1) 1 mace is ongeveer f 0.20.

Sluiten