Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

men er melding van gemaakt in de verdragen van verscheidene der andere mogendheden. Zoo zegt het Italiaansch Verdrag van Peking (1866) Art. XXXIV, I) dat de loodsgelden en alle andere zaken het loodswezen betreffende geregeld worden tnsschen de vreemde consuls en de Chineesche autoriteiten. De Britsche, Amerikaansche, Fransche, Belgische, Zweedsch-Noorsche, Portugeesche, Deensche, Spaansche en Japansche Verdragen (wij zullen de artikelen niet verder opnoemen) stipuleeren alle, dat hun schepen, de havens van China binnenkomende, loodsen in hun dienst mogen nemen. Artikel XI van het Fransche Verdrag van Whampoa (1844) 2) zoowel als Artikel XV van bet Fransche Verdrag van Tientsin (1858) 8) stipuleeren, dat de loodsen een vergunning moeten hebben en dat de loodsgelden door de Consuls bepaald moeten worden. Wij zullen tot slot van deze paragraaf nog eenige bepalingen uit het Reglement van den loodsdienst van China noemen:

Een reglement voor den loodsdienst in de verschillende open havens zal opgesteld worden door den plaatselijken havenmeester in overleg met de vreemde Consuls en de Kamers van Koophandel, welke tevens de bevoegdheid hebben het aantal der loodsen, zoowel als hun tarief vast te stellen. Onderdanen, burgers of protégés van de verdragmogendheden, gelijkelijk met de Chineezen en zonder onderscheid van nationaliteit, zijn tot de positie benoembaar door een „Board of Appointment". Deze „Board" zal bestaan uit den havenmeester, als President optredende, den oudstaanwezenden loods en twee personen door trekking te kiezen uit een lijst, opgemaakt en afgekondigd door den havenmeester in overleg met de Consuls en Kamers van Koophandel. Vacante plaatsen worden door vergelijkend examen vervuld. Meerderheid van stemmen der leden der „Board" besluit over toelating der candidaten. Het patent der loodsen (pilot's licences) wordt uitgereikt door den Directeur der Douane in naam en ten behoeve van het Chineesche Gouvernement. Patenten, uitgereikt aan vreemdelingen moeten door den Consul, waaronder zij ressorteeren, ingeschreven en geviseerd worden. Loodsen staan onder de orders van den havenmeester, die gerechtigd is hen te schorsen of te ontslaan, behoudens beroep door den loods op zijn Consul binnen

1) Treaties, Conventions, eto. II, blz. 446.

2) Treaties, Conventions, eto, I, blz. 776. 8) ibid blz. 822.

Sluiten