Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

oogen deze kwestie verder op bevredigende wijze te regelen. Ten slotte moeten wij onder deze categorie nug vermelden: VII. de verdragen en resoluties betreffende China tusschen de

Negen Mogendheden te Washington gesloten (Febr. 1&J2).') De voornaamste hiervan zijn de volgende verdragen: / a. Verdrag tot duurzame regeling van de toestanden in het

Verre Oosten. (6 Februari 1922.) 6. Verdrag nopens het Chineesche Douane tariet en verwante

aangelegenheden (6 Februari 1922.) Ook de volgende resoluties zijn voor ons van belang, namelijk:

c. Drie Resoluties nopens de exterritorialiteit in China.

d. Resoluties nopens de buitenlandsche postkantoren in China.

e. Resolutie nopens buitenlandsche troepen met inbegrip van politie- en spoorwegwachten in China.

f. Resolutie nopens buitenlandsche draadlooze seininrichtingen in China.

g. Resolutie nopens mededeeling van overeenkomsten met betrekking tot China.

h. Resolutie nopens de unificatie van de Chineesche spoorwegen onder Chineesch beheer.

i. Resolutie nopens den Chineeschen Oosterspoorweg.

j. Chineesche verklaring nopens vervreemding van Chineesch grondgebied.

. k. Chineesche verklaring nopens handhaving van de tegenwoordige inrichting van den douanedienst. In aanmerking nemende het reeds aangehaalde volledige rapport door den Minister van Buitenlandsche Zaken over de Conferentie van Washington gepubliceerd, meenen wij hier kort te mogen zijn. Wat van gewicht is, zijn niet de concrete resultaten, ofschoon op zichzelf niet gering, door de Conferentie bereikt, maar meer nog de grondbeginselen, waarover de mogendheden het eens geworden zijn, die deze Conferentie van zulk historisch belang gemaakt hebben in de geschiedenis der buitenlandsche betrekkingen van China. Deze beginselen, welke eene duurzame regeling van de toestanden in het verre Oosten beoogen, komen vooral tot uiting in het verdrag tusschen de negen mogend-

1) Verslag en Diplom. Bescheiden betreffende de Conferentie te Washington, October 1921—Februari 1922, uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, 1922.

Sluiten