Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Exterritorialiteit en Consulaire Jurisdictie»

A. De Theorie» Geschiedenis en Oorsprong van Exterritoriaal Recht.

§ 1. Algemeene Beschouwingen.

Het recht van exterritorialiteit, dat de Nederlandsche kooplieden, tegelijk met alle buitenlanders, in China genieten, is van dusdanig overwegend belang, zoowel voor hen persoonlijk, als voor den handel der vreemdelingen in het algemeen, dat het wel geen verontschuldiging behoeft om iets langer bij dit interessante leerstuk stil te staan en een verklaring te geven, hoe dit buitengewone voorrecht, — want als zoodanig moet het beschouwd worden, — ontstaan is en op welke wijze het zich ontwikkeld heeft.

Over het juiste woord, waarmede deze bijzondere rechtstoestand aangeduid moet worden, bestaat verschil van meening. Piggott*) zegt: „The words „exterritoriality" and „extra-territoriality" are „treated by some writers as identical; by others as indicating, „the first, the privilege of ambassadors and their suites; the „second, the treaty privilege nnder which consular jurisdiction „has been established in the East. Both these privileges are, „however, more correctly described as „exterritorial". On the „other hand, the government of these privileged persons by their „own authorities from home is „extra-territorial". Beide uitdrukkingen worden in de tegenwoordige litteratuur over dit onderwerp gebezigd zonder dat onderscheid, op de wijze, zooals hierboven aangegeven, in de beteekenis der woorden wordt gemaakt. Wij zullen in deze studie de meer eenvoudige termen „exterritorialiteit" en „exterritoriaal'' bezigen.

1) Piggott, Exterritoriality, (Londen, 1907), blz. 2.

Sluiten