Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

„violence to property and life, they are at once to be arrested „and sent to the frontier of their own country and handed „over to the chief local authority who will inriict „on them the death penalty as a punishment of their „crimes."

Het volgende verdrag tusschen beide landen gesloten was het tractaat *) geteekend 24 October 1727, waarvan de ratificatie 14 Juni 1728 te Kiakhta uitgewisseld werd, waarom dan ook dit verdrag gewoonlijk het verdrag van Kiakhta genoemd wordt. Artikel X hiervan bevat de volgende zinsneden: „Ceux qui „passent la frontière et volent des chameaux ou de bétail „seront remis a leurs juges naturels, qui les condamneront a „payer dix fois, et en cas de recidive, vingt fois la valeur de „la chose volée; pris une troisième fois ils seront punis „de mort."

De „Supplément au traité de paix conclu le 24 Octobre 1727" gedateerd 18 October (oude stijl) 1768 zegt onder andere 2) „les sujets de 1'Empire du Centre (China) qui auront commis des „brigandages seront livrés, sans distinction de personnes au tribu„nal qui gouverne les provinces extérieures,3) et punis de mort: „les sujets des Oros seront livrés a leur sénat, pour subir la même „peine."

Het niet te onderschatten belang der bovenaangehaalde artikelen is, dat hier duidelijk uit blijkt, hoe van één tot twee eeuwen, vóór de verdragen tusschen China en de maritieme mogendheden bestonden, reeds het beginsel der exterritorialiteit door eerstgenoemd land aangenomen en schriftelijk vastgelegd was, niet alleen, maar ook dat hier dat recht voor beide partijen op gelijken voet bedongen was, zoowel voor Moscovië in China als voor China op Moscovisch grondgebied. Het moet echter gezegd worden, zooals uit den tekst blijkt, dat de bepalingen bedoeld waren voor de onderdanen der beide rijken, nabij de grenzen wonende, en niet voor de bevolking in het algemeen in het binnenland. Zelfs het Russisch-Chineesche tractaat van Kuldja, dat 25 Juli 1851 geteekend werd, dat is dus bijna tien jaren, nadat het Engelsche tractaat van Nanking (1842) reeds het beginsel der eenzjjdige

1) Treaties, Conventions, etc., I, blz. 28.

2) ibid,, I, blz. 62.

3) Bedoeld wordt hier het Chineesche Tribunaal der buiten-provinciën.

Sluiten