Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

„for their administration, and other consideration s warrant her „in so doing." Bepalingen in dezelfde woorden worden gevonden in Art. XV van het Amerikaansche Verdrag van 8 October 1908 x) en in Art. XI van het Japansche Verdrag van denzelfden datum 2), terwijl in Art. X van het verdrag met Zweden van 2 Juli „1908 3) staat, tbat as soon as all other Treaty-powers have „agreed to relinquist their extra-territorial rights, Sweden will „also be prepared to do so."

Steunende op deze beloften, heeft China de kwestie van de afschaffing der exterritoriale rechten gebracht voor de Vredesconferentie te Parijs en voor de Conferentie te Washington. Te Parijs maakte dit verlangen deel uit van een uitvoerig memorandum, dat deze en andere „questions for readjustment — zooals buitenlandsche troepen in China, draadlooze stations en buitenlandsche postkantoren — bepleitte. Maar hare pogingen werden hier niet met het gewenschte succes bekroond. Betere resultaten werden verkregen te Washington, waar dit onderwerp eveneens op de agenda gebracht werd 5), en waar drie resoluties nopens de exterritorialiteit in China 6) ten slotte aangenomen werden in de vierde plenaire zitting van 10 December 1921 7). Bij deze resoluties, welke ook door de Nederlandsche Vertegenwoordigers onderschreven werden, werd besloten een internationale Commissie in te stellen om de bestaande practijk van de exterritoriale rechtspraak in China te onderzoeken en aan de Mogendheden ter Conferentie vertegenwoordigd verslag uit te brengen. De bedoelde Commissie is echter nog niet bijeen geroepen.

In de voorgaande bladzijden hebben wij beproefd een overzicht te geven van het ontstaan, de ontwikkeling in den loop der jaren, de toepassing in de practijk en de juridische gevolgen der exterritoriale rechten, die buitenlanders in China bezitten. Het is

1) Treaties, Conventions, etc, I, p. 756.

2) ibid., II, p. 622. 8) ibid., 11, p. 105.

4) „Questions for Readjustment snbmitted by China to the Peaee Conference": is herdrukt in „The Chinese Social and Political Science Re view, Peking, Maroh and June 1920.

5) Zie het „Verslag en Diplomatieke Bescheiden betreffende de Conferentie te Washington", October 1921—Februari 1922, uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandsche Zaken.

6) Zie Bijlage F.

7) Willoughby: China at the Conference, (Baltimore, 1822,) blz. 118.

Sluiten