Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

op voet van algeheele gelijkheid met de hooge Chineesche autoriteiten de zaken mag afwikkelen, schriftelijk of mondeling, vindt men echter zoowel in het Nederlandsche, (art. I) als in'het Engelsche Verdrag (art. IV en V)x).

Behalve in de juist genoemde verdragen zijn er artikelen van gelijke strekking in de meeste verdragen, die tegenwoordig van kracht zijn tusschen China en vreemde mogendheden. Indien een bepaling van eenig belang in een tractaat voorkomt, die in andere verdragen ontbreekt, dan gaan de voorrechten daarin bedongen door de werking der meestbegunstigings-clausule automatisch op de andere tractaatmogendheid over. Men kan echter zeggen, dat de positie der buitenlandsche diplomatieke vertegenwoordigers te Peking nu zoodanig geregeld is, dat zij met hetzelfde ceremonieel behandeld worden en er alle privilegiën genieten, die in beschaafde landen onafscheidelijk verbonden zijn aan de waardigheid van vertegenwoordiger van een bevriende natie en hun door het volkenrecht en de landswetten verzekerd zijn. Voor de benoeming, vervanging of terugroeping van de buitenlandsche diplomatieke vertegenwoordigers te Peking worden dezelfde gebruiken en formaliteiten in acht genomen tegenover het Chineesche Staatshoofd en de regeerihg als tusschen Westersche Mogendheden in dergelijke gevallen geschiedt. In het uitzenden door China van diplomatieke vertegenwoordigers naar de staten van Europa en Amerika en hunne ontvangst en behandeling op voet van volkomen gelijkheid is in de tractaten met China gesloten voorzien.

Hare Majesteit de Koningin is te Peking vertegenwoordigd door een Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister,2) die aan het hoofd der Legatie staat en in zijne werkzaamheden bijgestaan wordt door een Secretaris van Legatie en verscheidene tolken voor de Chineesche taal. Er zij ten slotte hier nog aan herinnerd, dat de inrichting van den diplomatieken dienst is geregeld bij het „Diplomatieke Reglement" van 1920, Stbl. No. 796.

§2. De Consulaire Vertegenwoordiging.

Ook de positie en rechten der buitenlandsche Consulaire vertegenwoordigers in China zijn nauwkeurig in de tractaten vastgelegd. Alvorens echter met dit onderwerp voort te gaan, lijkt

1) Treaties, Conventions, etc. I, blz. 406.

2) De tegenwoordige titularis is de Heer W. J. Oudendijk, wiens loopbaan in China aan het gezantschap te Peking reeds dateert vanaf 1894.

Sluiten