Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

„though the local State allows them, for political reasons, to „exercise consular functions" 1)

Verder kan er nog op gewezen worden, dat verscheiden* rechten en priviligiën, die speciaal in tractaten vermeld worden, als zijnde door het Chineesche Gouvernement aan buitenlandsche diplomatieke vertegenwoordigers toegestaan, niet verleend zijn geworden aan consulaire ambtenaren.

Bijvoorbeeld het recht van het verkrijgen en huren van terreinen om er zich te vestigen; de onaantastbaarheid van officieele correspondentie, koeriers en persoonlijke eigendommen; het strafbaar stellen van ieder, die gebrek aan eerbied, etc. toont jegens de leden eener diplomatieke missie, familieleden en gevolg, zijn alle voorrechten, die in de tractaten tusschen China en andere mogendheden aan diplomatieke vertegenwoordigers verleend, maar niet tot consuls uitgebreid zijn.

Ook zijn het huisraad, de meubelen en alles, wat tot de eerste inrichting van een nieuwbenoemden gezant behoort, vrijgesteld van invoerrechten bij aankomst in China, terwijl een consul in gelijke omstandigheden de rechten zal moeten voldoen.

§ 3. Het Consulaire Reglement.

De inrichting van den Nederlandschen Consulairen Dienst in het algemeen, dus ook die in China, steunt op het Koninklijk Besluit van 23 Maart 1925 (Stbl. No. 110) houdende het Consulaire Reglement.

Wij zien uit dit besluit o.a. dat de bezoldigde consulaire ambtenaren den rang hebben van aspirant-vice-consul, vice consul, consul of consul-generaal; dat zij door de Koningin worden benoemd, bevorderd, ter beschikking gesteld en ontslagen, maar dat zij door den Minister van Buitenlandsche Zaken kunnen worden geschorst. (Art. I) Aan een consul-generaal kan een diplomatieke titel verleend worden, voor den tijd gedurende welken hij een bepaalden post vervult, of indien hem een bijzondere zending naar een bepaald land is opgedragen. Doch bij ontslag, of overplaatsing of bij het eindigen der bijzondere zending vervalt die titel van rechtswege (Art. XII). De bezoldigde consulaire ambtenaren mogen geen handel drijven, noch beheerend vennoot of agent eener handelsvennootschap onder eene firma,

1) Oppenheim, op.cit. t, blz. 596.

Sluiten